Vad skulle vi göra utan vårt vatten?

Rent vatten är inte en självklarhet, inte heller för oss i Sverige.

Hässleholms Vatten arbetar dagligen, och ibland även dygnet runt, med att förse drygt 40 000 av kommunens invånare med gott och hälsosamt dricksvatten. Vi tar även hand om spillvattnet och arbetar med att sköta våra reningsanläggningar så att sjöar och vattendrag hålls rena och friska.

Kartor över vårt verksamhetsområde

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Varje person i Sverige använder i snitt 140 liter vatten om dagen. Av dessa går endast tio liter åt till mat och dryck, medan resten används till att duscha, spola i toan, tvätta, diska med mera.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten samt dräneringsvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Det är viktigt att känna till att dagvatten inte renas. Det som slängs på gatan, bilar som tvättas och poolen som töms, allt rinner direkt ut i närmaste vattendrag. 

Spillvatten

Spillvatten är det som ibland även kallas avloppsvatten. Spillvatten kommer både från våra hem och från industrier, biltvättar samt andra verksamheter. I våra hushåll genererar vi spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se