Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten samt dräneringsvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. För att inte belasta reningsverken och riskera översvämning leds alltså vattnet bort ut i våra vattendrag. Detta sker genom våra dagvattenledningar. Till vår hjälp har vi dagvattenpumpstationer samt även ett antal utjämningsmagasin. Dessa har till uppgift att jämna ut höga flöden för att undvika översvämningar i dagvattensystemet och efterföljande vattendrag.

Det är viktigt att känna till att det som slängs på gatan, bilar som tvättas och poolen som töms, det rinner ut i våra sjöar och vattendrag. 
Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se