Behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen, förkortad GDPR – General Data Protection, som svensk lag. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet. Lagen ställer högre krav på hur myndigheter, organisationer och företag behandlar personuppgifter.

Vad innebär den nya lagen?
Dataskyddsförordningen reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Varje myndighet ska ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att lagen följs.

Så använder Hässleholms Vatten dina personuppgifter
Hässleholms Vatten behöver dina personuppgifter för att ha möjlighet att utföra vår lagstadgade skyldighet att leverera vatten och avlopp till ägare av fastigheter som är anslutna till allmän VA-anläggning.

Varifrån hämtas dina personuppgifter?
Vanligtvis hämtar Hässleholms Vatten uppgifter direkt från dig som medborgare men i vissa fall kan vi ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor, exempelvis myndigheters register eller andra privata och offentliga register.

Vilka personuppgifter sparas?
Hässleholms Vatten sparar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna identifiera dig och utföra våra skyldigheter mot dig som kund. Det kan vara uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress som vi behöver för att exempelvis kunna komma i kontakt med dig eller göra fakturautskick.

Vem kan se dina personuppgifter?
Det är endast de medarbetare på Hässleholms Vatten som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, som har behörighet att ta del av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast en underleverantör, som är ett stöd i vår kommunikation med dig. Exempel på personuppgiftsbiträde är vårt debiteringssystem för vatten och avlopp. Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter har samlats in för.

Så länge lagras dina personuppgifter
Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Det finns även andra lagar, t.ex. bokföringslagen och arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras.

Hässleholms Vattens arbete med dataskyddsförordningen
Om du har frågor om hur Hässleholms Vatten arbetar med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet på Hässleholms kommun.

Personuppgiftsansvarig
Hässleholm Miljö AB
Organisationsnummer: 556555-0349
Tel. 0451-26 82 00
E-mail: hassleholmsvatten@hassleholm.se

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen – GDPR:

https://www.imy.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se