Taxa, lagar och regler

Hässleholms Vatten är en avgiftsfinansierad verksamhet utan vinstintresse, vilket innebär att vi inte finansieras av några skattemedel. Vi bedriver vår verksamhet efter de politiska beslut som fattats i Hässleholms kommunfullmäktige.

Avgifterna vi får in skall täcka drift och underhåll av både VA-ledningar samt vatten- och reningsverk, och nivån på avgifterna regleras enligt gällande VA-taxa och anpassas regelbundet för att täcka de kostnader som finns.

Verksamhetens resultat redovisas i en årsrapport.

Verksamheten styrs främst av ABVA, Lagen om allmänna vattentjänster och respektive kommuns VA-taxa. Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) reglerar förhållandet mellan dig som fastighetsägare inom Hässleholms kommun och Hässleholms Vatten AB.

VA-taxa

Vatten- och avloppstaxan beslutas av kommunfullmäktige i Hässleholm. Denna taxa beskriver vem som är avgiftsskyldig, nivån på avgifterna samt regelverket kring detta.

För år 2022 gäller följande översiktliga brukningsavgifter

Grundavgift 2023,75 kronor per år
Lägenhetsavgift 831,25 kronor per år
Rörlig avgift 23,87 kronor per kubikmeter
Avgifterna ovan inkluderar 25% moms.

Här kan du läsa mer detaljerade bestämmelser om VA-taxan 2022
Beslut angående särtaxa i Ignaberga kyrkby redovisas som en bilaga till VA-taxan.

Så här mycket vatten använder en person per dygn för olika ändamål.

Hygien 60 liter
Toalettspolning 30 liter
Tvätt 15 liter

Disk 15 liter
Mat och dryck 10 liter
Övrigt 10 liter

Summa 140 liter per dygn


Detta motsvarar med moms en kostnad på cirka 3,63 kronor per dag – fritt hemkört och levererat.
(fasta avgifter tillkommer)

Källa: Svenskt vatten www.svensktvatten.se

Mark- och miljödomstolen

Tvister om vatten och avlopp handläggs av de fem mark- och miljödomstolarna som finns i Sverige, varav det är domstolen i Växjö som handlägger eventuella tvister med Hässleholms Vatten.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se