Spillvatten  |  Våra reningsverk

Hässleholms Vatten har ett flertal olika reningsverk i varierande storlek och de har alla till uppgift att rena avloppsvattnet från fasta ämnen, organiska föreningar, fosfor och kväve. Reningen sker antingen i vårt stora reningsverk, i något av våra traditionella trestegsreningsverk eller i infiltrationsanläggningar och markbäddar.

Vi använder oss även av ekologisk reningsteknik, vilket innebär att reningen sker i dammar och våtmarker. Under den långa uppehållstiden i våtmarkerna och dammarna bryts organiska föreningar ned av naturligt förekommande bakterier samtidigt som närsalter tas upp av växtlighet.

På de större reningsverken regleras verksamheten av kontrollprogram som fastställts av länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd. Tillsynen på alla reningsverk sköts av kommunens miljönämnd.

Allt fler fastigheter ansluts till det kommunala nätet för avloppsrening eller utrustas med lokal avloppsrening. Läs mer om detta i broschyren VA-utbyggnad på landsbygden.


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se