Planerade projekt


2021-02-10

Planerad VA-utbyggnad i Laxbro och Orelyckan

Hässleholms Vatten har fått i uppdrag att planera för VA-utbyggnad i området. Enligt gällande tidplan ska VA-utbyggnad vara klar så att anslutning av fastigheter kan ske år 2023.

Planeringsarbetet har inletts med förstudier som ligger till grund för vidare arbete. Detaljprojektering beräknas genomföras under 2021 alternativt under 2022. Teknikkonsultföretaget Sweco har anlitats för att medverka i förstudierna och har utfört inledande fältstudier i området.

Nu påbörjas inventering och inmätning av fastigheternas befintliga VA-installationer. Wä Mät & Kart AB har fått i uppdrag att mäta in brunnar och mäta ner djupet i varje enskild anläggning. Information till de fastighetsägare som berörs, har gått ut via brev .

Läs mer om utredning om utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun och i revidering av befintlig plan, 2017-06-12


2021-02-03

Entreprenad av nytt avloppsreningsverk i Röke

Entreprenaden för nytt avloppsreningsverk i Röke, påbörjas under sommaren 2021.


2020-06-25

Nybyggnation av nytt avloppsreningsverk i Västra Torup

Nytt avloppsreningsverk kommer att byggas i Västra Torup. Förstudien inför projektering kommer påbörjas under hösten år 2021. Entreprenaden kommer påbörjas under år 2022. Ett teknikkonsultbolag kommer upphandlas för projektet.


2020-06-25

Nybyggnation av nytt avloppsreningsverk i Hörja

Nytt avloppsreningsverk kommer att byggas i Hörja. Förstudien inför projektering kommer påbörjas under vintern år 2020/2021. Entreprenaden kommer påbörjas under år 2021. Ett teknikkonsultbolag kommer upphandlas för projektet.


2020-01-15

Planerad VA-utbyggnad i området Vitsippan, Barnens By och längs Lursjöns norra strand

Hässleholms Vatten har fått i uppdrag att planera för VA-utbyggnad i området. Enligt gällande tidplan ska VA-utbyggnad vara klar så att anslutning av fastigheter kan ske år 2023.

Planeringsarbetet kommer att att inledas med förstudier som ska ligga till grund för vidare arbete. Detaljprojektering beräknas genomföras under 2021/2022.

Läs mer om utredning om utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun och i revidering av befintlig plan, 2017-06-12Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se