Planerade projekt

Planerad VA-utbyggnad i området Vitsippan, Barnens By och längs Lursjöns norra strand

Hässleholms Vatten har fått i uppdrag att planera för VA-utbyggnad i området. Enligt gällande tidplan ska VA-utbyggnad vara klar så att anslutning av fastigheter kan ske år 2023.

Planeringsarbetet kommer att att inledas med förstudier som ska ligga till grund för vidare arbete. Detaljprojektering beräknas genomföras under 2021/2022.

Läs mer om utredning om utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun och i revidering av befintlig plan, 2017-06-12


Omledning av spillvattenledning från Grönängsplan etapp 1

Projektet är en större insats för att förbättra kapaciteten på spillvattensystemet för västra delen av Hässleholm.  Vi bygger en spillvattenledning mellan Helsingborgsvägen och golfbanan via Vena-området. Projektets omfattning och komplexitet gör att projektet genomförs i tre etapper.

Etapp 1 omfattas av sträckan från Grönängsskolan till Hovdalavägen.Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se