Pågående projekt

VA-utbyggnad från Helsingborgsvägen till Hovdalavägen i Hässleholm

Projektet är en större insats för att förbättra kapaciteten på spillvattensystemet för västra delen av Hässleholm.

Etapp 1 omfattas av sträckan från Grönängsskolan till Hovdalavägen.

Arbetet påbörjas 30 mars 2020 och leder fram till sommaren till  kortare störningar i framkomligheten och kortare avbrott i vattenleveransen.

Berörda vägsträckor i etapp 1 är: Hovdalavägen, Sonetorpsgatan, Hässleholmsgården, gång- och cykelvägar och omledningsvägar.


Björkviken i Hässleholm

Projektet är ett förnyelsearbete med förbättring av befintlig VA-anläggning. Pumpstationen och ledningarna är i behov av renovering och projektet ska minska andelen tillskottsvatten till Hästbackens reningsverk. Läs mer om tillskottsvatten.

De nya ledningarnas längd blir cirka 2 kilometer. Byggstart planeras till hösten 2019.


VA-utbyggnad på landsbygd i Röinge etapp 2

Enligt Hässleholms kommun antagna plan Utökning av VA-verksamhetsområde beslutad 2010-05-04 med revidering 2017-06-12 §134 skall området byggas ut och ingå i den allmänna VA-anläggningen. 

Under Röinge etapp 1 har både vatten och avlopp dragits fram och anslutits till aktuella fastigheter. 

Under etapp 2 skall resterande fastigheter i området anslutas till avlopp och de som vill erbjuds även att ansluta till dricksvatten.
Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se