Pågående projekt


Vecka 16 2022 – våren 2023

VA-förnyelse på Östervärn

Nu inleds första etappen av en vatten- och avloppsförnyelse på Östervärn. De första gatorna som berörs är Svedjemarksgatan, väster om Mellanhedsvägen, och en liten bit av Blåeldsgatan. Arbetet kommer utföras i mindre delområden. Större delar av denna etapp ska preliminärt kunna avslutas framåt våren 2023. 

Karta över området med delområdena markerade samt tillfälliga parkeringsplatser utmärkta.

Vad: Förnyelse av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna. Många av VA-ledningarna i hela landet har tjänat oss väl under en lång tid – men nu är det dags för en förnyelse. Under projektet byter vi ut de gamla ledningarna mot nya som ska kunna förse samhället med vatten, avlopp och dagvattenhantering i generationer framöver.

Påverkan: Trafiken kommer ledas om, vattnet kommer tidvis vara avstängt, tillfälliga parkeringsplatser kommer upprättas och maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7–16. Vid tillfällen kan det vara så att boende inte kan nå sin fastighet med bil. Därför kommer tillfälliga parkeringsplatser erbjudas i närheten.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.

Anmäl er gärna till vår sms-tjänst.


Vecka 14 2022 – Våren 2023

Etapp 2: Förnyelse av VA-nätet på Väster

Etapp 2 av VA-förnyelsen på Väster innefattar norra delen av Gethornskroken, Dalgatan samt delar av Gökropsgatan. Ledningsnätet kommer bytas  ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Karta över det berörda området.

Etapp 2: Cirka 450 meter VA-ledningar kommer bytas ut i den här etappen. På en del platser ligger ledningarna på upp till fem meters djup. Även en naturliga dagvattenyta kommer förberedas (det gröna området på kartan). Denna yta kommer kunna fördröja dagvattnet vid stora nederbördsmängder och minska risken för översvämningar.

Hur och när: Arbetet är uppdelat i flera delar och kommer påverka trafiken och de boende på olika sätt i de olika delarna.

Detta innebär att trafiken kommer ledas om, vattnet tidvis kommer vara avstängt, parkeringsplatser kommer flyttas och att maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7-16.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet kommer de gamla ledningarna plockas bort och ersättas av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Trafikpåverkan: Trafiken kommer ledas om på olika sätt i olika delar av projektet.

Det finns även en tillfällig parkeringsplats på grönområdet vid Kaptensgatan.

Avbrott: Som boende i området kan det vara bra att ha lite vatten upptappat för att vara förberedd på kortare avbrott i vattenleveransen. Vid eventuella längre avbrott kommer vi meddela detta via sms.

Anmäl er gärna till vår sms-tjänst.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se