Pågående projekt

VA-renovering i Hässleholm

Som en del i att rusta upp vårt ledningsnät och öka kapaciteten, kommer VA-renovering att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan och delar av Vallgatan samt utmed Kristianstadsvägen.
Etapp 1 kommer att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan samt utmed Kristianstadsvägen under juni – december 2020.
Etapp 2 kommer att ske på delar av Vallgatan samt utmed Kristianstadsvägen under våren 2021.

Karta över området

Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat.


VA-utbyggnad från Helsingborgsvägen till Hovdalavägen i Hässleholm

Projektet är en större insats för att förbättra kapaciteten på spillvattensystemet för västra delen av Hässleholm.

Etapp 1 omfattas av sträckan från Grönängsskolan till Hovdalavägen.

Arbetet påbörjas 30 mars 2020 och leder fram till sommaren till  kortare störningar i framkomligheten och kortare avbrott i vattenleveransen.

Berörda vägsträckor i etapp 1 är: Hovdalavägen, Sonetorpsgatan, Hässleholmsgården, gång- och cykelvägar och omledningsvägar.


Björkviken i Hässleholm

Projektet är ett förnyelsearbete med förbättring av befintlig VA-anläggning. Pumpstationen och ledningarna är i behov av renovering och projektet ska minska andelen tillskottsvatten till Hästbackens reningsverk. Läs mer om tillskottsvatten.

De nya ledningarnas längd blir cirka 2 kilometer. Byggstart planeras till hösten 2019.
Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se