Pågående projekt


september 2021 – januari 2022

Förnyelse av VA-nätet på Väster

Under hösten kommer vi genomföra underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Vankivavägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan. Ledningsnätet kommer bytas ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Karta över det berörda området med uppskattade grävtider och tillfälliga tillfartsvägar samt parkering.

Vi uppmanar boende i det berörda området att ha lite vatten upptappat för att vara förberedd på kortare driftstopp. Efter ett driftstopp kan även viss grumlighet förekomma, spola tills vattnet är klart.

Vad och när: Arbetet kommer påbörjas vecka 37, då nya infartsvägar och tillfälliga parkeringsplatser anläggs. Vecka 38 påbörjas själva grävarbetet som kommer pågå till januari 2022. Arbetet är uppdelat i flera delar och kommer påverka trafiken och de boende på olika sätt i de olika delarna.

Detta innebär att trafiken kommer ledas om, vattnet tidvis kommer vara avstängt, parkeringsplatser kommer flyttas och att maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7-16.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet kommer de gamla ledningarna plockas bort och ersättas av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Trafikpåverkan: Trafiken kommer ledas om på olika sätt i olika delar av projektet. Tre tillfälliga tillfartsvägar kommer anläggas och vara öppna i olika delar av projektet.

Helsingborgsvägen – Gethornskroken

Dalgatan – Gethornskroken

Kaptensgatan, kommer öppnas upp i höjd med Mellankullagatan.

Även Vankivavägen kommer påverkas i inledningen av arbetet, cirka vecka 38-40

Det kommer även anläggas en tillfällig parkeringsplats på grönområdet vid Kaptensgatan.

Observera dock att gång- och cykelvägen på den södra sidan av Kaptensgatan (mot Helsingborgsvägen) kommer hållas öppen under hela arbetet.


2021, augusti

VA-arbete på Tvärskogsvägen i Tyringe

Under vecka 34 påbörjas ett VA-arbete längs med Tvärskogsvägen i Tyringe. Vi kommer under arbetets gång att behöva stänga av delar av Västanväg mot Tvärskogsvägen. Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar kan förekomma.
Klicka här för att se kartan över det planerade arbetsområdet.


2021, augusti – september

VA-sanering på Helsingborgsvägen i Hässleholm

Under vecka 33-37 pågår ett VA-arbete längs med Helsingborgsvägen i Hässleholm. Kortare störningar kan förekomma.


2021, maj och juni

VA-arbete på Västertorg i Hässleholm

VA-arbete kommer att ske på Västertorg under maj-juni. Under denna tid kommer Västertorg att vara avstängd (se rödmarkerat område på karta)
Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder.
Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.

Karta över området


Björkviken i Hässleholm

Projektet är ett förnyelsearbete med förbättring av befintlig VA-anläggning. Pumpstationen och ledningarna är i behov av renovering och projektet ska minska andelen tillskottsvatten till Hästbackens reningsverk. Läs mer om tillskottsvatten.

De nya ledningarnas längd blir cirka 2 kilometer. 
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se