Pågående projekt


VA-renovering på Ådalsvägen i Tormestorp

VA-arbete kommer att ske på Ådalsvägen under januari – februari 2021 (se rödmarkerat område på karta)
Under arbetet kommer en tillfällig busshållplats att upprättas på Fläckebäcksvägen.
Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet.
Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder.
Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.

Karta över området


VA-renovering i Hässleholm

Som en del i att rusta upp vårt ledningsnät och öka kapaciteten, kommer VA-renovering att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan och delar av Vallgatan samt utmed Kristianstadsvägen.

Etapp 1 kommer att ske på Maglegatan, Paradisgatan, delar av Kullagatan samt utmed Kristianstadsvägen under juni – december 2020. Asfaltering sker i december.

Etapp 2 kommer att ske på Tredje Avenyen samt på delar av Vallgatan under oktober 2020 till maj 2021. Under etapp 2 kommer parkeringsplatserna utmed Tredje Avenyen att försvinna.

Under vecka 48 kommer vi att stänga av parkeringsgaraget på Vallgatan 30. Parkering hänvisas till Skolgatan.

Trafik till boende ska beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Parkeringsplats för boende på Kullagatan 7 A-C samt 9 A-C hänvisas till parkering på markerad plats på kartan.

Karta över området

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.


Uppgradering av befintligt avloppsreningsverk i Attarp

Under första halvåret 2020 uppgraderas Attarps reningsverk. Uppgraderingen syftar till att reningsfunktionen är lättare att överse och underhålla vid drifttillsyn. Reningsverket i Attarp kommer att inhängas när entreprenaden är klar. Reningsverket håller efter uppgradering normal skyddsnivå, avseende miljö och hälsa.


Nybyggnation av avloppsreningsverk i Stavshult

Hässleholms Vatten bygger ett s.k. minireningsverk i Stavshult under augusti 2020. Reningsverket bygger på ny innovativ design som underlättar drifttillsyn.
Hässleholms vatten har under förstudien valt ett minireningsverk som ska hålla hög miljöprestanda. Eftersom reningsverket i Stavshult ligger nära skyddsvärt vatten och Natura 2000 område. Entreprenaden av avloppsreningsverket i Stavshult genomförs av bolaget Evergreen Solutions AB.


Björkviken i Hässleholm

Projektet är ett förnyelsearbete med förbättring av befintlig VA-anläggning. Pumpstationen och ledningarna är i behov av renovering och projektet ska minska andelen tillskottsvatten till Hästbackens reningsverk. Läs mer om tillskottsvatten.

De nya ledningarnas längd blir cirka 2 kilometer. 


Projektering inför nybyggnation av nytt avloppsreningsverk i Röke

Planeringsarbetet för nytt avloppsreningsverk i Röke har påbörjats i samarbete med teknikkonsultföretaget Tyréns i Helsingborg.
Planeringsarbetet kommer att inledas med förstudie som ska ligga till grund för projekteringen. Entreprenaden för Rökes avloppsreningsverk påbörjas under år 2021.


Projektering inför nybyggnation av nytt avloppsreningsverk i Verum

Planeringsarbetet och projektering för nytt avloppsreningsverk i Verum har påbörjats i samarbete med teknikkonsultföretaget Sweco. I Verum ska hög skyddsnivå uppnås avseende fosforrening. Entreprenaden för Verum avloppsreningsverk påbörjas under år 2021.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se