Pågående projekt


Vecka 16 2022 – vintern 2022/2023

VA-förnyelse på Svedjemarksgatan

Nu inleds första etappen av en vatten- och avloppsförnyelse på Östervärn. De första gatorna som berörs är Svedjemarksgatan, väster om Mellanhedsvägen, och en liten bit av Blåeldsgatan. Arbetet kommer utföras i mindre delområden. Hela denna etapp ska preliminärt kunna avslutas kring årsskiftet 2022/2023. 

Karta över området med delområdena markerade samt tillfälliga parkeringsplatser utmärkta.

Vad: Förnyelse av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna. Många av VA-ledningarna i hela landet har tjänat oss väl under en lång tid – men nu är det dags för en förnyelse. Under projektet byter vi ut de gamla ledningarna mot nya som ska kunna förse samhället med vatten, avlopp och dagvattenhantering i generationer framöver.

Påverkan: Trafiken kommer ledas om, vattnet kommer tidvis vara avstängt, tillfälliga parkeringsplatser kommer upprättas och maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7–16. Vid tillfällen kan det vara så att boende inte kan nå sin fastighet med bil. Därför kommer tillfälliga parkeringsplatser erbjudas i närheten.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.

Anmäl er gärna till vår sms-tjänst.


Vecka 14 2022 – Våren 2023

Etapp 2: Förnyelse av VA-nätet på Väster

Etapp 2 av VA-förnyelsen på Väster innefattar norra delen av Gethornskroken, Dalgatan samt delar av Gökropsgatan. Ledningsnätet kommer bytas  ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Karta över det berörda området.

Etapp 2: Cirka 450 meter VA-ledningar kommer bytas ut i den här etappen. På en del platser ligger ledningarna på upp till fem meters djup. Även en naturliga dagvattenyta kommer förberedas (det gröna området på kartan). Denna yta kommer kunna fördröja dagvattnet vid stora nederbördsmängder och minska risken för översvämningar.

Hur och när: Arbetet är uppdelat i flera delar och kommer påverka trafiken och de boende på olika sätt i de olika delarna.

Detta innebär att trafiken kommer ledas om, vattnet tidvis kommer vara avstängt, parkeringsplatser kommer flyttas och att maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7-16.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet kommer de gamla ledningarna plockas bort och ersättas av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Trafikpåverkan: Trafiken kommer ledas om på olika sätt i olika delar av projektet.

Det finns även en tillfällig parkeringsplats på grönområdet vid Kaptensgatan.

Avbrott: Som boende i området kan det vara bra att ha lite vatten upptappat för att vara förberedd på kortare avbrott i vattenleveransen. Vid eventuella längre avbrott kommer vi meddela detta via sms.

Anmäl er gärna till vår sms-tjänst.


september 2021 – våren 2022

Etapp 1: Förnyelse av VA-nätet på Väster

Under hösten, vintern och våren har vi genomfört underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Vankivavägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan. Ledningsnätet har bytts ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Karta över det berörda området. Uppdaterad vecka 14. 

Uppdatering vecka 14: Vatten- och avloppsarbetet är nu avslutat. Cirka 500 meter spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar har förnyats. Det som återstår är asfaltering vilket kommer ske i juni. Detta beror bland annat på att marken måste få tid att sätta sig ordentligt innan ny asfalt anläggs. Annars riskerar asfalten att sätta sig, bli ojämn och spricka.

Trafikpåverkan: Trafiken på Mellankullagatan och Kaptensgatan kan nu ske som vanligt. Tänk dock på att hålla ner hastigheten eftersom vägarna fortfarande inte är asfalterade. Den tillfälliga parkeringen vid grönområdet på Kaptensgatan finns kvar.

——————————————————————————————————————————

Vad och när: Arbetet påbörjades vecka 37 2021, då nya infartsvägar och tillfälliga parkeringsplatser anlades. Vecka 38 påbörjades själva grävarbetet som kommer pågå till våren 2022. Arbetet är uppdelat i flera delar och kommer påverka trafiken och de boende på olika sätt i de olika delarna.

Detta innebär att trafiken kommer ledas om, vattnet tidvis kommer vara avstängt, parkeringsplatser kommer flyttas och att maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7-16.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet kommer de gamla ledningarna plockas bort och ersättas av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Trafikpåverkan: Trafiken kommer ledas om på olika sätt i olika delar av projektet. Tre tillfälliga tillfartsvägar kommer anläggas och vara öppna i olika delar av projektet.

Det kommer även anläggas en tillfällig parkeringsplats på grönområdet vid Kaptensgatan.


2021-11-25

Förnyelse av VA-nätet på Skördevägen

VA-arbetet är nu avslutat. Endast asfaltering återstår.

Var: Skördevägen, Hässleholm

När: Vecka 47 2021 – ca. vecka 4 2022

Vad: Förnyelse av vatten och avloppsnätet där vi byter ut gamla ledningar mot nya.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. De nya ledningarna kommer ha större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna och minskar riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Påverkan: Tillgängligheten kommer påverkas när vi gräver i gatan. Om så krävs kommer vi se till att ni kan nå era fastigheter med tillfälliga lösningar. Under arbetets gång kommer det att bli trångt att passera eftersom vi kommer behöva stänga av runt schaktet. Vi kommer meddela berörda fastighetsägare ifall vi behöver stänga av vägen helt.

Tänk på: att ha lite vatten upptappat hemma, för att vara förberedda på kortare avbrott. Vid eventuella längre avbrott kommer vi meddela detta via sms.


Vecka 43-45 2021

Förnyelse av VA-nätet på Pål Tuas väg

VA-arbetet avslutat. Nu återstår endast asfalteringsarbete.

Vecka 43 påbörjas ett schaktarbete på Pål Tuas väg i Hässleholm för att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar mot nya.

Arbetet kommer att pågå 2-3 veckor och under denna tid kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi kommer att upprätta tillfälliga lösningar för framkomligheten så att de som bor i området kan komma till och från sina hem.

Vissa störningar i vattenleveransen kommer att ske under tiden men vi meddelar via sms när vi behöver stänga av vattnet.

Får du inget sms? Då kan du registrera ditt nummer till sms-tjänsten här: Sms-tjänst

Se karta över projektet här:
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se