Pågående projekt


2021-11-25

Förnyelse av VA-nätet på Skördevägen

Var: Skördevägen, Hässleholm. Arbetet börjar utanför Skördevägen 14 och förflyttar sig norrut mot Skördevägen 12 och 8.

När: Vecka 47 2021 – ca. vecka 4 2022

Vad: Förnyelse av vatten och avloppsnätet där vi byter ut gamla ledningar mot nya.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. De nya ledningarna kommer ha större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna och minskar riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Påverkan: Tillgängligheten kommer påverkas när vi gräver i gatan. Om så krävs kommer vi se till att ni kan nå era fastigheter med tillfälliga lösningar. Under arbetets gång kommer det att bli trångt att passera eftersom vi kommer behöva stänga av runt schaktet. Vi kommer meddela berörda fastighetsägare ifall vi behöver stänga av vägen helt.

Tänk på: att ha lite vatten upptappat hemma, för att vara förberedda på kortare avbrott. Vid eventuella längre avbrott kommer vi meddela detta via sms.


september 2021 – våren 2022

Förnyelse av VA-nätet på Väster

Under hösten, vintern och våren kommer vi genomföra underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Vankivavägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan. Ledningsnätet kommer bytas ut för att klara av dagens och morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Karta över det berörda området. Uppdaterad vecka 50. 

Vi uppmanar boende i det berörda området att ha lite vatten upptappat för att vara förberedd på kortare driftstopp. Efter ett driftstopp kan även viss grumlighet förekomma, spola tills vattnet är klart.

Vad och när: Arbetet kommer påbörjas vecka 37, då nya infartsvägar och tillfälliga parkeringsplatser anläggs. Vecka 38 påbörjas själva grävarbetet som kommer pågå till inledningen av 2022. Arbetet är uppdelat i flera delar och kommer påverka trafiken och de boende på olika sätt i de olika delarna.

Detta innebär att trafiken kommer ledas om, vattnet tidvis kommer vara avstängt, parkeringsplatser kommer flyttas och att maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7-16.

Varför: En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. I det här projektet kommer de gamla ledningarna plockas bort och ersättas av nya, med större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna. På så vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Trafikpåverkan: Trafiken kommer ledas om på olika sätt i olika delar av projektet. Tre tillfälliga tillfartsvägar kommer anläggas och vara öppna i olika delar av projektet.

Det kommer även anläggas en tillfällig parkeringsplats på grönområdet vid Kaptensgatan.

Helsingborgsvägen – Gethornskroken

Dalgatan – Gethornskroken

Kaptensgatan, kommer öppnas upp i höjd med Mellankullagatan.

Även Vankivavägen kommer påverkas i inledningen av arbetet, cirka vecka 38-40

Observera dock att gång- och cykelvägen på den södra sidan av Kaptensgatan (mot Helsingborgsvägen) kommer hållas öppen under hela arbetet.


Vecka 43-45 2021

Förnyelse av VA-nätet på Pål Tuas väg

VA-arbetet avslutat. Nu återstår endast asfalteringsarbete.

Vecka 43 påbörjas ett schaktarbete på Pål Tuas väg i Hässleholm för att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar mot nya.

Arbetet kommer att pågå 2-3 veckor och under denna tid kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi kommer att upprätta tillfälliga lösningar för framkomligheten så att de som bor i området kan komma till och från sina hem.

Vissa störningar i vattenleveransen kommer att ske under tiden men vi meddelar via sms när vi behöver stänga av vattnet.

Får du inget sms? Då kan du registrera ditt nummer till sms-tjänsten här: Sms-tjänst

Se karta över projektet här:


2021, augusti

VA-arbete på Tvärskogsvägen i Tyringe

Hässleholms Vattens arbete i området är avslutat. En del asfalteringsarbete återstår. Detta utförs av Hässleholms kommun.

Under vecka 34 påbörjas ett VA-arbete längs med Tvärskogsvägen i Tyringe. Vi kommer under arbetets gång att behöva stänga av delar av Västanväg mot Tvärskogsvägen. Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar kan förekomma.
Klicka här för att se kartan över det planerade arbetsområdet.




Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se