Covid-19

Förebyggande åtgärder för minskad smittspridning

Hässleholms Vatten AB värnar om våra besökare, kunder och vår egen personal och gör vad vi kan för att förebygga smittspridning.

Ärenden till kundtjänst
Vi ber dig att i största möjliga mån kontakta oss på telefon eller e-post om du behöver komma i kontakt med oss. Du når oss på 0451-26 88 00 eller hassleholmsvatten@hassleholm.se

Studiebesök
På grund av den rådande situationen, tar vi för tillfället inte emot några nya bokningar av studiebesök. Vår förhoppning är att kunna dra igång studiebesöksverksamheten så snart som möjligt.

Besökare och entreprenörer
Har du ett bokat möte med någon, men känner dig sjuk? Kontakta oss så tar vi det på telefon eller så bokar vi om ditt möte.

Företagsstöd

Företag som ansöker om anstånd på sin faktura för vatten och avlopp beviljas detta.
Information om Hässleholms kommuns stödpaket


Lär känna de nya sopsamlarmonstren Towalett och

Aqua-Liv

Kiss, bajs och toapapper det är det enda Towalett samlar på. Med sina fem ögon letar hon efter fulspolningar som tops, snus eller våtservetter, dessa hör inte hemma i toaletten.
Towalett pyssel

Aqua-Liv har funnits i urminnes tider, hen har till och med träffat dinosaurier och vikingar! Hen samlar inte på något skräp utan styr allt vatten i världen.
Aqua-Liv pyssel

Lär känna alla fina sopsamlarmonster på www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster


Bli vattensmart – tips på hur du sparar på vattnet

Genom att vi hjälps åt att använda vattnet förståndigt säkerställer vi vattenförsörjningen.

Det råder för tillfället ingen vattenbrist i Hässleholms kommun, men vi måste tänka framåt och spara på vattnet för att undvika framtida problem. Därför uppmanar vi alla att vara sparsamma med kommunalt dricksvatten, det är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi vara rädda om.

Nedan följer tips på hur du kan spara vatten.

 • Undvik att vattna gräsmattan
 • Samla regnvatten i en tunna och använd till trädgårdsbevattning, vattna tidig morgon eller sen kväll.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem.
 • Duscha istället för att bada
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder vattnet.
 • Följ instruktionerna till reningsanläggningen på poolen så du slipper tömma och återfylla.
 • Laga onödiga läckor, till exempel droppande kranar eller en rinnande toalett.

Bra att veta

 •  Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag
 • För varje minut kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten, en dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar tänderna sparar de tillsammans 100 liter vatten per dag.

Pool – fyllning och tömning

Det billigaste och enklaste sättet att fylla en pool är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande.

Tänk på att planera din fyllning av poolen eftersom det kan ta tid. Räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt.

Använd inte varmvatten och var sparsam med vattenanvändningen. 

Hässleholms Vatten har inte några tankbilar, men man kan, mot en kostnad, beställa påfyllning av vatten via Flexilast på telefonnummer 0451-38 46 67.

Hur tömmer jag min pool
Du får inte släppa ut klorerat vatten i dagvattenbrunnar. Det vattnet går direkt ut i sjöar och vattendrag och det skadar både växt- och djurlivet. Det är heller inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.
Gör så här: 
Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör). När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet. 


Kasta inte skräp i gatubrunnen

Nedskräpning är ett stort problem. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

Skräp skadar
I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader.

Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

1 miljard fimpar slängs varje år
Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast.

Släng skräpet i soptunnan
Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma. På vissa allmänna platser finns det möjlighet att källsortera förpackningar tidningar. Dessa återvinns och blir till råvara för nya produkter. Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Hantera förorenat vatten rätt
Tänk också på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen.

Tack för att du tar hand om vårt vatten.


Biltvätt på gatan förstör vårt vatten

Vatten från biltvätt innehåller olja och andra miljögifter. Om du tvättar bilen på gatan följer oljerester och tungmetaller med tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och leds orenat till något av våra vattendrag.

Var rädd om vår miljö ! Tvätta din bil i en biltvätt eller gör-det-själv-hall avsedd för biltvättar – då renas tvättvattnet från föroreningar.

Mer tips om biltvätt


Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Sösdala vattentäkt

Hässleholms Vatten AB är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Hässleholms kommun. För att skydda vattentillgången som används för framställning av dricksvatten har bolaget tagit fram ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt. Vattentäkten är ansluten till vattenverket i Sösdala samhälle och svarar för vattenförsörjningen till i huvudsak Sösdala tätort.

Hässleholms Vatten avser ansöka hos Länsstyrelsen i Skåne län om fastställelse av det nya vattenskyddsområdet och samtidigt ansöka om att befintligt vattenskyddsområde, fastställt av Länsstyrelsen 1988, ska upphävas.

Innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen ska Hässleholms Vatten samråda med myndigheter, nämnder och sakägare. Samråd har genomförts med nämnder, myndigheter och LRF. Förslaget som nu remitteras har reviderats utifrån inkomna synpunkter från dessa remissinstanser.

När Länsstyrelsen handlägger ärendet kommer ett nytt samråd att ske med myndigheter och sakägare. Sakägare kommer alltså ha möjlighet att i ett senare skede yttra dig igen om de så önskar.

Möjlighet att yttra sig
Förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har skickats ut till kända sakägare, såsom registrerade fastighetsägare inom föreslagen primär och sekundär skyddszon. Övriga berörda sakägare bereds också möjlighet att yttra dig över bifogat förslag till nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt.

Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2020, OBS! förlängd svarstid, skriftligen per e-post till hassleholmsvatten@hassleholm.se eller per brev till Hässleholms Vatten, 281 80 Hässleholm.
Ange diarienummer HVAB 2019/179, ditt namn, dina kontaktuppgifter och inom vilken fastighet i det föreslagna vattenskyddsområdet du bor eller verkar.
Det går också bra att lämna muntliga synpunkter på tel. 0451-26 88 00.

Har du några särskilda synpunkter på att befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt upphävs kan du lämna synpunkter på det samtidigt som synpunkterna för det nya vattenskyddsområdet lämnas.

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Hässleholms Vatten på Tippvägen 1, i det fall något ytterligare underlag önskas.

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR-lagstiftningen.
Behandling av personuppgifter
Om du har frågor om hur Hässleholms Vatten AB och Hässleholms kommun arbetar med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud på tel. 0451-26 65 42 eller per e-post; dataskyddsombud@hassleholm.se.

Om du har skyddade personuppgifter, kontakta informationssäkerhetsansvarig för information om hur du ska gå till väga när du lämnar yttrande.

Frågor
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Liselotte Stålhandske, VD.
Telefon: 0451-26 83 16. E-post: liselotte.stalhandske@hassleholm.se

Länkar
Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt, samrådshandling 2020-02-28

Samrådsredogörelse från samråd med nämnder, myndigheter och LRF
Bilaga 1 Samrådsredogörelse, remitterat förslag
Bilaga 3 Inkomna synpunkter

Samrådsredogörelsen med sakägare behöver arbetas igenom ytterligare och kommer att läggas upp här som länk efter att även eventuella ytterligare synpunkter från de sakägare som fått förlängd svarstid inkommit och behandlats.


Bilden visar en brunn utanför en äldre gård samt en text "Lägg till din brunn i brunnsarkivet"Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som som har en privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att registrera denna i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera.

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • När kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
 • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.
Länk till SGU inrapporteringsformulär
Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se