Covid-19

Förebyggande åtgärder för minskad smittspridning

Hässleholms Vatten AB värnar om våra besökare, kunder och vår egen personal och gör vad vi kan för att förebygga smittspridning.

Ärenden till kundtjänst
Vi ber dig att i största möjliga mån kontakta oss på telefon eller e-post om du behöver komma i kontakt med oss. Du når oss på 0451-26 82 00 eller hassleholmsvatten@hassleholm.se

Studiebesök
På grund av den rådande situationen, tar vi för tillfället inte emot några nya bokningar av studiebesök. Vår förhoppning är att kunna dra igång studiebesöksverksamheten så snart som möjligt.

Besökare och entreprenörer
Har du ett bokat möte med någon, men känner dig sjuk? Kontakta oss så tar vi det på telefon eller så bokar vi om ditt möte.

Företagsstöd

Företag som ansöker om anstånd på sin faktura för vatten och avlopp beviljas detta.
Information om Hässleholms kommuns stödpaket


Fler skyfall i framtiden ställer högre krav på fastighetsägare

17 aug 2021

Enligt SMHI kan antalet skyfall öka framöver, dessutom med ökade nederbördsmängder. Detta ställer högre krav på dig som fastighetsägare att skydda din fastighet, det du äger och inte minst dig själv vid en eventuell översvämning.

Så förebygger du en översvämning

Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning i din fastighet, och för att minska risken för skador. Du kan göra en hel del för att förbereda dig:

 • Se först och främst över vattenledningarna på din fastighet. Ledningarna ska vara separerade så att dagvattnet leds i dagvattenledningen och avloppsvattnet i avloppsledningen.
 • Ta bort eller flytta upp värdefulla och känsliga föremål som står på golvet i källaren.
 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler – se till att ha filtar och något tungt, till exempel en sandsäck, att ställa ovanpå för att hindra vatten från att komma in.
 • Om du bor du inom ett område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare på vatten.
 • Vid översvämning, bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag om du får skador på din fastighet eller ägodelar.

Räddningstjänsten prioriterar samhällsviktiga funktioner

Vid skyfall prioriterar räddningstjänsten alltid de funktioner som behövs för att hålla igång vårt samhälle. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare är medveten om ditt ansvar och att du förebygger risken för en översvämning.

– Vi hjälper såklart till om det skulle bli alldeles akut vid en översvämning i en fastighet, men vi är tacksamma över att privatpersoner har koll på vad de själva behöver göra, så att vi tillsammans minskar riskerna, säger Johan Wendt, räddningschef i Hässleholm.

Ledningssystemen blir belastade

Vid regn och skyfall ökar belastningen på ledningssystemen och den stora ökade mängden vatten på kort tid gör att vattnet inte hinner undan tillräckligt snabbt. Detta kan leda till översvämningar, genom att vatten baklänges tränger in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar. En orsak till överbelastningen är att man förr i tiden la ledningar som tog emot både avloppsvatten och dagvatten i en och samma ledning. Dessa ledningar är inte dimensionerade för de stora mängder vatten som belastar ledningsnätet vid ett skyfall.

Hässleholms Vatten jobbar kontinuerligt för att minska risken för översvämningar genom att förnya ledningsnätet, samt genom att dela upp de kvarstående ledningar som tar emot både avloppsvatten och dagvatten.

Detaljplanerar för att leda bort vattnet

Hässleholms kommun jobbar med att i detalj- och översiktsplaner leda vattnet på mark som kommunen äger i en viss riktning.

– Det kan till exempel innebära att vi leder vattnet till ytor med gräs och andra områden där vattnet inte gör skada, berättar Jonas Sjögren, GIS-ingenjör.

Hässleholms kommun har tagit fram en karta som visar områden i kommunens stationsorter med större risk att drabbas av översvämning vid ett skyfall.

– Vi hoppas att det är en bra service så att du som fastighetsägare får koll på hur det ser ut där just du bor. På så sätt kan du vara mer förberedd, säger Jonas Sjögren.

Kommuner och försäkringsbolag samarbetar för att öka medvetenheten

Just nu pågår ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad för att sprida information om riskerna vid skyfall och vad man som privatperson kan göra för att bäst skydda sig mot översvämning.

Bakgrunden till kampanjen är att problemet med skyfall eskalerar och det drabbar alla, privatpersoner, fastighetsägare, företag och myndigheter.

Enligt SMHI:s klimatscenario kan antalet dagar med kraftig nederbörd öka med åtta till tio dagar per år. Dessutom kommer framtidens skurar innehålla 20-30 procent mer regn.

Mer information

Sida om att förebygga översvämning 

Karta som visar områden med ökad risk för översvämning


Hässleholms Vatten fortsätter uppmana allmänheten till att spara på vatten

9 juli 2021

Under sommaren är vattenförbrukningen högre än vanligt. Hässleholms Vatten uppmanar därför allmänheten att fortsätta vara återhållsamma med bevattning så vi inte får vattenbrist i kommunen.

I mitten av juni gick Hässleholms Vatten ut med en uppmaning till allmänheten att spara på vårt vatten och såg då resultat fort. Det vill vi tacka kommunens invånare för! Men än är sommaren inte över och nu har förbrukningen stigit igen.

När det är varma dagar under en längre tid och många använder mycket vatten samtidigt riskerar vattenförsörjningen att påverkas. Vattenförsörjningen är ansträngd både i Hässleholm och i kransorterna.  Därför uppmanar Hässleholms Vatten alla som har kommunalt vatten om att fortsätta vara återhållsamma med bevattning och fyllning av pooler och badtunnor.

Vårt vatten är det allra viktigaste vi har. Vi behöver alla fortsätta att hjälpas åt så vi inte behöver införa ett bevattningsförbud längre fram.

Länk till PM

Här finns tips för att spara på vårt vatten


Hållbar vattenanvändning

Bild på flicka som sitter på brygga med text: De är bara vatten

Hässleholm Miljö AB har gått ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. På sidan Hållbar vattenanvändning kan du läsa mer om vattenfakta och tips för att spara vatten.


Hässleholms Vatten anmäler överskridande av riktvärden till Miljönämnden

Under onsdagen skickade Hässleholms vatten, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter, in en anmälan till Miljönämnden om överskridande av riktvärden på Hässleholms reningsverk. Varken miljö eller människor påverkades av driftstörningen och vattnet som når Finjasjön har normala värden.

Hässleholms vatten anmälde under onsdagen (2021-06-09) ett överskridande av riktvärde av fosfat på Hässleholms reningsverk, till Miljönämnden. Överskridandet av riktvärdet har inte påverkat vare sig människor eller miljö. Det vatten som nått Finjasjön höll normala halter fosfor, efter att vattnet passerat Magle våtmark. En utredning pågår för att optimera reningseffekten.

I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, NFS 2016:6, skall utgående avloppsvatten med kontrollparameter totalfosfor tas som ett veckoprov per vecka. Detta veckoprov används vid beräkning av månadsmedelvärden. Vid en driftstörning som detta är, är vi ålagda att anmäla detta till Miljönämnden.

Reningsprocess

Närsaltet fosfat frånskiljs på reningsverk på kemisk väg genom en fällningsprocess. På Hässleholms reningsverk sker detta med hjälp av järnklorid.

Doseringen av fällningskemikalier regleras av volymflödet genom reningsverket samt tiden på dygnet. Dagliga driftprover ger en indikation på vilken faktor som skall användas vid doseringen och effekten av doseringen är normalt snabb.

Det finns dock en viss eftersläpning av resultaten av driftproverna på grund av analystiden. Under våren har halterna av fosfor varierat mycket snabbt och kompensation med fällningskemikalier har därför inte följt med tillräckligt fort, vilket gett högre halter ut från verket. Detta har i sin tur medfört överskridande av riktvärde för maj månad.

Normala värden på vattnet som når Finjasjön

Fosforhalterna i det vatten som når Finjasjön är normala och det flödesviktade månadsmedelvärdet för maj är 0,1 mg totalfosfor/l. Under våtmarkens riktvärde (årsmedelvärde) på 0,3 mg totalfosfor/l.

Sedan 1995 har reningsverkets utlopp passerat Magle våtmark innan det leds vidare till Finjasjön. Magle våtmark är en del av Hässleholms reningsverk och halter och flöden registreras därför. Uppehållstiden i Magle våtmark är normalt ca en vecka och upptag av närsalter och rening fortgår på naturlig väg under denna tid.

Länk till pressmeddelande.


​Hässleholms Vatten behöver miljardinvestera

Vatten är det viktigaste livsmedlet människan har.

– Vi står nu inför stora utmaningar av vår VA-verksamhet då underhåll av VA-verksamheten är eftersatt. Vi måste inte bara komma ifatt denna underhållsskuld, utan de närmsta 20 åren kommer våra vattenverk, avloppsreningsverk och vårt ledningsnät att behöva uppgraderas och förnyas för att möta framtida krav, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef på Hässleholm Miljö.

VA-taxorna i Hässleholm är bland de lägre i Sverige. Det är naturligtvis bra, men det finns en baksida. En anledning till att vi kunnat hålla dem så låga är att man sparat in på underhåll.

Hässleholms Vatten har nu kommit till en punkt där vi akut måste ta tag i dessa frågor av arbetsmiljöskäl och av miljöskäl.

– Redan med start i år kommer vi därför att bygga om avloppsreningsverket i Röke. Parallellt med detta startar vi arbetet med att göra en vattenförsörjningsplan och en avloppsförsörjningsplan för hela kommunen. Det är ett stort arbete som måste göras i nära samarbete med flera förvaltningar i kommunen. Denna VA-försörjningsplan 2050, kommer ge svar på vilken ordning arbetena ska göras, var vi behöver bygga ut de närmsta 30 åren och vilken kapacitet som behövs var, säger Cornelia Ljungerud.

Det står helt klart att det är mycket stora investeringar som måste till.

– Vi har naturligtvis inte hela spelplanen klar, men mycket preliminära uppskattningar pekar mot att vi kommer att behöva investera 1,6 miljarder de närmaste 20 åren, eller i genomsnitt 80-90 miljoner kronor per år.

Hässleholms Vattens investeringsbudget har de senaste åren legat på runt 35 miljoner per år. I den, av kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen som fastställdes 2017 har vi gjort bedömningen att den totala investeringskostnaden under åren 2023 – 2038 ligger på ca 180 miljoner kronor. Med 2021-års VA-taxa ligger den beräknade maximala intäkten via VA-avgifter på ca 30 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på minst ca 150 miljoner kronor för att kunna genomföra beslutad VA-utbyggnadsplan.

– För att lyckas behövs alltså pengar, vi behöver förstärka med fler välutbildade medarbetare och vi behöver se över en helt ny organisation som kan driva igenom projekten. Det blir lite som att sätta upp en fabrik med alla de funktioner som krävs för att bygga VA-anläggningar. Detta samtidigt som de flesta andra kommuner i Sverige står inför samma problematik.

– Helt klart kommer VA-taxan att höjas under de närmaste 20 åren. Svenskt Vatten, branschorganisationen, har i en rapport från 2020 beräknat att avgifterna kommer att fördubblas i genomsnitt. Exakt hur det blir i Hässleholm är för tidigt att säga. Men vi kommer även i fortsättningen att ha avgifter som står sig väl i jämförelse med övriga kommuner i landet, avslutar Cornelia Ljungerud.

Länk till pressmeddelande.


Biltvätt på gatan förstör vårt vatten

Om du är rädd om din närmaste badsjö, tvätta bilen smart. Tvättvattnet, med alla tvätt-kemikalier, olja och tungmetaller, rinner rakt ut i din närmaste sjö om du tvättar bilen på gatan.

Var rädd om vår miljö!  Tvätta din bil i en biltvätt eller gör-det-själv-hall avsedd för biltvättar – då renas tvättvattnet från föroreningar.

Mer tips om biltvätt


Hur fyller jag poolen?

Det billigaste och enklaste sättet att fylla en pool är med hjälp av en trädgårdsslang.

Tänk på att planera din fyllning av poolen eftersom det kan ta tid. Räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt.

Använd inte varmvatten och var sparsam med vattenanvändningen. 

Hässleholms Vatten har inte några tankbilar, men man kan, mot en kostnad, beställa påfyllning av vatten via Flexilast på telefonnummer 0451-38 46 67.

Hur tömmer jag min pool
Du får inte släppa ut klorerat vatten i dagvattenbrunnar. Det vattnet går direkt ut i sjöar och vattendrag och skadar både växt- och djurlivet. Det är heller inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.
Gör så här: 
Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör). När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet. 


Två bolag blev ett

Den 4 januari 2021 blev Hässleholms Vatten och Hässleholm Miljö ett bolag. Du som kund kommer inte att märka så stor skillnad.

Ett bolag – två verksamheter

Det gemensamma bolagsnamnet blir Hässleholm Miljö men Hässleholms Vattens verksamhet och namn lever vidare. Vi kommer att fortsätta arbeta för att ge dig hög service, leverera gott och hälsosamt kranvatten och hantera spill- och dagvatten.

Fakturor och autogiro

Du kommer även fortsättningsvis att få separata fakturor för vatten och avlopp (VA), avfallshantering och fjärrvärme, om du har det. Använder du autogiro för dina VA-fakturor idag så kommer de automatiskt att gå över till Hässleholm Miljö.

Kundtjänst

Efter den 7 januari ringer du 0451-26 82 00 för frågor gällande VA, renhållning och fjärrvärme. Söker du information om VA hittar du den på denna hemsida precis som tidigare www.hassleholmsvatten.se.


2020-12-11

Ändring av VA-taxa från och med 2021-01-01

I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2014-12-15, samt efter indexreglering baserad på Konsumentprisindex, ändras VA-taxan per 2021-01-01 enligt nedan.

Nu aktuell taxerevidering är den sjunde i en åttaårig VA-taxehöjningsplan som sträcker sig fram till år 2022.

För bestämning av index jämförs KPI-värdena för juli innevarande år (335,80) med oktobervärdet för år 2009 (301,11) vilka redovisas på www.scb.se.

För brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

 • Rörlig avgift för dricksvatten höjs med 13 öre/m³ till 6,18 kr/m³.
 • Rörlig avgift för spillvatten höjs med 26 öre/m³ till 12,36 kr/m³.
 • För både dricks- och spillvatten höjs således avgiften med 39 öre/m³ till 18,54 kr/m³.
 • Fast avgift höjs med 46 kr till 1238 kr/år.
 • Lägenhetsavgiften (fast avgift per bostadsenhet) höjs med 8 kr till 651 kr/år.
 • Dagvattenavgift höjs med 12 kr till 310 kr/år.

För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 126 kr/år till totalt 4981 kr/år. För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 975 kr/år (65 kr/lägenhet och år) till 48 411 kr/år (3227,40 kr/lägenhet och år).

För anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning, utökad våningsyta eller utökad tomtyta) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

 • Servisavgiften höjs med 177 kr till 33 633 kr.
 • Förbindelsepunktsavgiften höjs med 106 kr till 20 180 kr.
 • Den fasta delen av tomtyteavgiften (upp till 1200 kvadratmeter) höjs med 88 kr till 16 816 kr.
 • Den rörliga delen av tomtyteavgiften (yta överstigande 1200 kvadratmeter) höjs inte, utan kvarstår med 28 kr per kvadratmeter.
 • Lägenhetsavgiften (avgift per bostadsenhet alternativt räknat per bruttoarea för andra byggnadstyper) höjs med 99 kr till 19 058 kr.

För nyanslutning av ett enbostadshus (villa) med tomtyta upp till 1200 kvm innebär ändringen av VA-taxan en höjning med 470 kr till 89 687 kr exkl moms (112 108.75 kr inkl moms)


2020-11-09

Gör rätt med matfett

Bild som visar att man kan energiutvinna, återvinna, återanvända och minimera sitt matfett.

Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i fastigheter och i våra gemensamma avloppsledningar.

En fettpropp är en mycket otrevlig överraskning oavsett var den dyker upp. För att undvika stopp i rören är det viktigt att inte hälla ut matfetter, som oljor och margarin i vasken.

Som tur är finns det många andra saker du kan göra med ditt matfett, som är bättre både för rören och miljön.

 • Använd mindre matfett! Var måttlig när du friterar och använd inte mer stekfett än du behöver.
 • Gör en vinegrette av oljan till de soltorkade tomaterna eller gör en sås av stekspadet.
 • Torka upp matfettet med lite hushållspapper. Därefter slänger du det i matavfallet så blir det biogas och biogödsel.
 • Häll det överblivna matfettet i en flaska. Lägg det i din miljöbox eller lämna in på återvinningscentral, så kan matfettet bli värme och el.

Läs mer om hur du sop-sorterar ditt matfett här


2020-11-17

Hässleholm har ett av Sveriges 20 bästa kranvatten

Logotyp: Jag älskar kranvatten

Hässleholm
Juryns motivering: Vatten med gnistrande intensitet. Ett klart val!

Svenskt Vatten

Jag älskar kranvatten


Lär känna sopsamlarmonstren Towalett och Aqua-Liv

Kiss, bajs och toapapper det är det enda Towalett samlar på. Med sina fem ögon letar hon efter fulspolningar som tops, snus eller våtservetter, dessa hör inte hemma i toaletten.
Towalett pyssel

Aqua-Liv har funnits i urminnes tider, hen har till och med träffat dinosaurier och vikingar! Hen samlar inte på något skräp utan styr allt vatten i världen.
Aqua-Liv pyssel

Lär känna alla fina sopsamlarmonster på www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster


Kasta inte skräp i gatubrunnen

Nedskräpning är ett stort problem. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

Skräp skadar
I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader.

Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

1 miljard fimpar slängs varje år
Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast.

Släng skräpet i soptunnan
Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma. På vissa allmänna platser finns det möjlighet att källsortera förpackningar tidningar. Dessa återvinns och blir till råvara för nya produkter. Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Hantera förorenat vatten rätt
Tänk också på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen.

Tack för att du tar hand om vårt vatten.


Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Sösdala vattentäkt

Hässleholms Vatten AB är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Hässleholms kommun. För att skydda vattentillgången som används för framställning av dricksvatten har bolaget tagit fram ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt. Vattentäkten är ansluten till vattenverket i Sösdala samhälle och svarar för vattenförsörjningen till i huvudsak Sösdala tätort.

Hässleholms Vatten avser ansöka hos Länsstyrelsen i Skåne län om fastställelse av det nya vattenskyddsområdet och samtidigt ansöka om att befintligt vattenskyddsområde, fastställt av Länsstyrelsen 1988, ska upphävas.

Innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen ska Hässleholms Vatten samråda med myndigheter, nämnder och sakägare. Samråd har genomförts med nämnder, myndigheter och LRF. Förslaget som nu remitteras har reviderats utifrån inkomna synpunkter från dessa remissinstanser.

När Länsstyrelsen handlägger ärendet kommer ett nytt samråd att ske med myndigheter och sakägare. Sakägare kommer alltså ha möjlighet att i ett senare skede yttra dig igen om de så önskar.

Möjlighet att yttra sig
Förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har skickats ut till kända sakägare, såsom registrerade fastighetsägare inom föreslagen primär och sekundär skyddszon. Övriga berörda sakägare bereds också möjlighet att yttra dig över bifogat förslag till nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt.

Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2020, OBS! förlängd svarstid, skriftligen per e-post till hassleholmsvatten@hassleholm.se eller per brev till Hässleholms Vatten, 281 80 Hässleholm.
Ange diarienummer HVAB 2019/179, ditt namn, dina kontaktuppgifter och inom vilken fastighet i det föreslagna vattenskyddsområdet du bor eller verkar.
Det går också bra att lämna muntliga synpunkter på tel. 0451-26 88 00.

Har du några särskilda synpunkter på att befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt upphävs kan du lämna synpunkter på det samtidigt som synpunkterna för det nya vattenskyddsområdet lämnas.

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Hässleholms Vatten på Tippvägen 1, i det fall något ytterligare underlag önskas.

Ansökan är inskickad till Länsstyrelsen 20-12-30

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR-lagstiftningen.
Behandling av personuppgifter
Om du har frågor om hur Hässleholms Vatten AB och Hässleholms kommun arbetar med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud på tel. 0451-26 65 42 eller per e-post; dataskyddsombud@hassleholm.se.

Om du har skyddade personuppgifter, kontakta informationssäkerhetsansvarig för information om hur du ska gå till väga när du lämnar yttrande.

Frågor
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Liselotte Stålhandske.
Telefon: 0451-26 83 16. E-post: liselotte.stalhandske@hassleholm.se

Länkar
Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt, samrådshandling 2020-02-28

Samrådsredogörelse från samråd med nämnder, myndigheter och LRF
Bilaga 1 Samrådsredogörelse, remitterat förslag
Bilaga 3 Inkomna synpunkter

Samrådsredogörelsen med sakägare behöver arbetas igenom ytterligare och kommer att läggas upp här som länk efter att även eventuella ytterligare synpunkter från de sakägare som fått förlängd svarstid inkommit och behandlats.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se