Miljardinvestering inom VA de kommande åren

VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm Miljö. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov. Höjningen som föreslås innebär att en normalvilla får en kostnadsökning på 168 kronor i månaden, från den 1 juli 2023.

Förslag på förändrad VA-taxa
VA-taxan i Hässleholms kommun kommer höjas och stora investeringar kommer göras i vatten- och avloppsinfrastrukturen de kommande åren, föreslår Hässleholm Miljö. Gamla ledningar, växande samhällen, klimatförändringar och ökande krav innebär att ledningsnät och anläggningar behöver förnyas, byggas ut och anpassas efter dagens och framtidens behov. Höjningen som föreslås innebär att en normalvilla får en kostnadsökning på 168 kronor i månaden, från den 1 juli 2023.

Avgifterna i VA-taxan föreslås att höjas med 30 respektive 17 procent de närmaste två åren. Även på längre sikt flaggar Hässleholm Miljö för att VA-avgifterna kommer öka. Investeringstakten under de kommande 10–15 år, kommer ligga på över 100 miljoner kronor årligen. Redan år 2023 kommer investeringar uppgå till 190 miljoner. Det kan jämföras med en tidigare investeringsbudget på cirka 30–40 miljoner per år.

– Vi har kunnat hålla låga avgifter under lång tid. Mycket tack vare lägre takt på investeringar. Nu står vi på en plats där framtiden knackar på dörren och investeringstakten behöver öka. De kommande åren kliver vi in i en intensiv investeringsperiod. Som en följd av det ser vi även att avgifterna för VA kommer öka, säger Mats Didriksson, vd på Hässleholm Miljö.

VA-systemet behöver framtidssäkras
Rent dricksvatten och säker hantering av avlopps- och dagvatten är kanske de viktigaste grunderna för ett hållbart och välfungerande samhälle. Stora delar av Hässleholms kommuns, och för den delen hela Sveriges VA-infrastruktur byggdes ut i mitten av 1900-talet. Idag står den inför nya utmaningar. Förnyelsebehov, urbanisering, klimatförändringar och ökade krav kommer sätta VA-verksamheterna i landet på prov.

– Det finns inget utrymme för att vänta längre. Vi behöver framtidssäkra och modernisera VA-infrastrukturen i vår kommun. Och vi i Hässleholm är inte ensamma om att stå inför dessa utmaningar. Runt om i hela landet ökar investeringsprojekten och avgifterna för VA.

Dessa förslag skickas nu vidare för behandling i kommunens politiska organisation. Yttersta beslutande organ är kommunfullmäktige.

Faktaruta

 • VA-taxan styr vilka avgifter som tas ut för vatten och avlopp i en kommun. Det du betalar i VA-avgift går till att producera dricksvatten, rena avloppsvatten, ta hand om dagvatten (nederbörd) och att underhålla VA-infrastrukturen.
 • Hässleholm Miljö föreslår nu en ny VA-taxa som är anpassad efter Svenskt Vattens uppdaterade rekommendationer.
 • Hässleholm Miljö lägger också fram en plan för hur avgifterna i VA-taxan kommer behöva höjas de kommande åren.
 • Höjningen som föreslås innebär att en normalvilla får en kostnadsökning på 168 kronor i månaden från den 1/7 2023, jämfört med 1/1 2023. (En normalvilla antas använda 150 kubikmeter vatten/år.)

Så här ser förslagen för avgiftshöjningar ut 2023–2024:

 • 1/1 2023: 8,49 % (redan beslutad indexhöjning)
 • 1/7 2023: 30 %
 • 1/1 2024: 17 %

Läs mer om framtidens VA med aktiva och kommande projekt.


Vatten- och avloppstaxan från 1/1 2023

1 januari 2023 justeras VA-taxan i Hässleholms kommun upp med 8,49 % baserat på Konsumentprisindex (KPI).

VA-taxan 2023-01-01

Brukningsavgifter från 1/1 2023:
(Samtliga belopp inklusive moms).

 • Rörlig avgift för dricks- och spillvatten höjs med 2,03 kr/m³ till 25,90 kr/m³.
 • Fast årsavgift höjs med 138 kr till 1756,25 kr/år.
 • Lägenhetsavgift (fast avgift per bostadsenhet) höjs med 70 kr till 901,25 kr/år.
 • Dagvattenavgiften höjs med 35 kr till 440 kr/år.

För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 546,25 kr/år till totalt 6 982,50 kr/år.

Det innebär att 1000 liter vatten för en villa med ovanstående förbrukning kostar 46,55 kr och då ingår även rening av avloppsvatten, omhändertagande av dagvatten och förnyelse av ledningsnät med mera. Eller en liter vatten kostar 4,65 öre.

För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 5272,50 kr/år (351,50 kr/lägenhet och år) till 67 515 kr/år (4501 kr/lägenhet och år).

Anläggningsavgifter från 1/1 2023 (engångsavgift vid nyanslutning, utökad våningsyta eller utökad tomtyta):
(Samtliga belopp exklusive moms).

 • Servisavgiften höjs med 3 619 kr till 46 240 kr.
 • Förbindelsepunktsavgiften höjs med 2 171 kr till 27 744 kr.
 • Den fasta delen av tomtyteavgiften (upp till 1200 kvadratmeter) höjs med 1809 kr till 23 119 kr.
 • Den rörliga delen av tomtyteavgiften (yta överstigande 1200 kvadratmeter) höjs med 3 kr, till 38 kr per kvadratmeter.
 • Lägenhetsavgiften (avgift per bostadsenhet alternativt räknat per bruttoarea för andra byggnadstyper) höjs med 2050 kr till 26 203 kr.

För nyanslutning av ett enbostadshus (villa) med tomtyta upp till 1200 kvm innebär ändringen av VA-taxan en höjning med 7 719 kr till 98 644 kr exkl. moms (123 305 kr inkl. moms)


Samråd om vattenverksamhet vid vattentäkten i Hörja

8 juli 2022

Hässleholm Miljö AB har för avsikt att hos Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, ansöka om lagligförklaring av 3 (tre) befintliga brunnar – på fastigheten Hörja 1:51 för kommunal vattenförsörjningen i Hörja och Röke och bortleda 21 900 m3/år grundvatten dock maximalt 75 m3/dygn.

Vattentäkten i Hörja har nyttjats för uttag av vatten till allmän VA försörjning sedan mitten av 1900-talet. 1982 kopplades även orten Röke på vattenverket i Hörja. Vattentäkten består av tre uttagsbrunnar. Den första brunnen (HÖR1) installerades 1968, därefter installerades brunnarna HÖR2 och HÖR3 under 1980 respektive 2004. Brunnen HÖR1 är installerad i grusiga jordlager (isälvssediment) HÖR2 och HÖR2 däremot är bergborrade brunnar.

Fram till 1980 låg medelflödet från Hörja vattenverk till ledningsnätet på 43 m3/dygn. Då antalet anslutna har ökat sedan dess har även flödet ökat något. För perioden 2017-2021 låg medelvärdet av flödet vattenverket på knappt 50 m3/dygn, vilket innebär cirka 18 000 m3/år.

Vattentillgången vid Hörja vattentäkt har alltid varit god, även under torra varma somrar. Inga idag kända klagomål är rapporterade från närliggande brunnar för de senaste decennierna som har påverkats av vattenuttag från VA huvudmannen.

År 1984 framtogs ett vattenskyddsområde för att skydda täkten.

Totala befolkningsmängden för både Hörja och Röke tillsammans uppgår till 416 personer år 2022, varav 372 är anslutna.

Framtida vattenbehovet för Hörja vattentäkt är prognosticerad att uppgå till ett maximalt uttag på medelflödet på 21 900 m3/år, dvs. 60 m3/dygn med maxflöde 75 m3/dygn, vilket är något mer än dagens uttag, på grund av förväntad befolkningsökning.

Innan ansökan ges in till Mark- och miljödomstolen har Hässleholm Miljö AB en skyldighet enligt 6 kap miljöbalken att samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda särskilt berörda. Med enskilda särskilt berörda avses normalt i denna typ av ärende de som äger en fastighet inom det s k influensområdet för en vattentäkt och på vilken det finns en brunn eller annan anläggning som kan påverkas av kommunens grundvattenuttag. Utöver denna kungörelse så har ett särskilt samrådsunderlag skickats ut till de fastighetsägare i Hörja som har fastigheter som är belägna inom influensområdet.

Vi ber sakägare i frågan inkomma med eventuella synpunkter senast 2022-08-31.  

Underlagen hittar du under ”dokument”.

För frågor, synpunkter och erinran, skicka till:

Liselotte Stålhandske, Hässleholm Miljö

Skickas med fördel via mejl: liselotte.stalhandske@hassleholm.se

Eller via post:

Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm
Att: Liselotte Stålhandske

Dokument

Nedan dokument presenterades inför samråd 1 under sommaren 2022:
Följebrev fastighetsägare

Samrådsunderlag fastighetsägare

Samrådsunderlag Länsstyrelsen

Samrådsunderlag Hässleholms kommun

Svarsformulär tillstånd


Hur fyller jag poolen?

Det billigaste och enklaste sättet att fylla en pool är med hjälp av en trädgårdsslang.

Tänk på att planera din fyllning av poolen eftersom det kan ta tid. Räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt.

Använd inte varmvatten och var sparsam med vattenanvändningen. 

Hässleholms Vatten har inte några tankbilar, men man kan, mot en kostnad, beställa påfyllning av vatten via Flexilast på telefonnummer 0451-38 46 67.

Hur tömmer jag min pool
Du får inte släppa ut klorerat vatten i dagvattenbrunnar. Det vattnet går direkt ut i sjöar och vattendrag och skadar både växt- och djurlivet. Det är heller inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.
Gör så här: 
Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör). När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet. 


Hållbar vattenanvändning

Bild på flicka som sitter på brygga med text: De är bara vatten

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

På sidan Hållbar vattenanvändning kan du läsa mer om vattenfakta och tips för att spara vatten.


Biltvätt på gatan förstör vårt vatten

23-24 april är det dags för stora biltvättarhelgen! Om du är rädd om din närmaste badsjö, tvätta bilen smart. Tvättvattnet, med alla tvätt-kemikalier, olja och tungmetaller, rinner rakt ut i din närmaste sjö om du tvättar bilen på gatan.

Var rädd om vår miljö!  Tvätta din bil i en biltvätt eller gör-det-själv-hall avsedd för biltvättar – då renas tvättvattnet från föroreningar.

Mer tips om biltvätt


Justerad VA-taxa 2022

1 januari 2022 justeras VA-taxan i Hässleholms kommun.

Exempel på vad den justerade taxan innebär 2022:

Samtliga belopp exklusive moms.

 • För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 168 kr/år till totalt 5149 kr/år.
 • För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 1383 kr/år (92 kr/lägenhet och år) till 49 794 kr/år (3319,60 kr/lägenhet och år).

VA-taxan 2022 i sin helhet. 

Ändring av VA-taxa från och med 2022-01-01

I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2014-12-15, samt efter indexreglering baserad på Konsumentprisindex, ändras VA-taxan per 2022-01-01 enligt nedan.

Nu aktuell taxerevidering är den åttonde i en åttaårig VA-taxehöjningsplan som sträcker sig fram till år 2022.

För bestämning av index jämförs KPI-värdena för juli innevarande år (342,23) med oktobervärdet för år 2009 (301,11) vilka redovisas på www.scb.se.

För brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

 • Rörlig avgift för dricksvatten höjs med 19 öre/m³ till 6,37 kr/m³.
 • Rörlig avgift för spillvatten höjs med 37 öre/m³ till 12,73 kr/m³.
 • För både dricks- och spillvatten höjs således avgiften med 56 öre/m³ till 19,10 kr/m³.
 • Fast avgift höjs med 57 kr till 1295 kr/år.
 • Lägenhetsavgiften (fast avgift per bostadsenhet) höjs med 14 kr till 665 kr/år.
 • Dagvattenavgift höjs med 14 kr till 324 kr/år.

För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 168 kr/år till totalt 5149 kr/år. För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 1383 kr/år (92 kr/lägenhet och år) till 49 794 kr/år (3319,60 kr/lägenhet och år).

För anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning, utökad våningsyta eller utökad tomtyta) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

 • Servisavgiften höjs med 464 kr till 34 097 kr.
 • Förbindelsepunktsavgiften höjs med 278 kr till 20 458 kr.
 • Den fasta delen av tomtyteavgiften (upp till 1200 kvadratmeter) höjs med 232 kr till 17 048 kr.
 • Den rörliga delen av tomtyteavgiften (yta överstigande 1200 kvadratmeter) höjs inte, utan kvarstår med 28 kr per kvadratmeter.
 • Lägenhetsavgiften (avgift per bostadsenhet alternativt räknat per bruttoarea för andra byggnadstyper) höjs med 264 kr till 19 322 kr.

För nyanslutning av ett enbostadshus (villa) med tomtyta upp till 1200 kvm innebär ändringen av VA-taxan en höjning med 1238 kr till 90 925 kr exkl moms (113 656,25 kr inkl moms)


Samråd om ny miljödom för vattenverksamhet vid vattentäkten i Vittsjö

4 februari 2022

Hässleholm Miljö har tidigare redovisat att vi har för avsikt att ansöka om fortsatt uttag av grundvatten, samt anläggandet av två nya brunnar, på fastigheterna Vittsjö 108:1 och Ubbalt 1:30 i Vittsjö. Efter höstens samråd har kompletterande underlag tagits fram för att undersöka påverkan på framförallt Natura 2000-området Ubbalt, där delar av vattentäkten är belägen. I enlighet med miljöbalken öppnar vi därför upp för ett nytt samråd där du som anser dig berörd skriftligen kan inkomma med synpunkter.  

Ett led i att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen

Vattentäkten i Vittsjö har varit i drift sedan mitten på 1900-talet. Vattentäkten i Vittsjö består idag av fyra brunnar, fördelade på två olika tomter, där samtliga används för grundvattenuttag. För att säkra den framtida driften planeras för ytterligare en eller två brunnar i samma områden som de befintliga.

Som störst var grundvattenuttagen i Vittsjö under 1980-talet med som mest med 165 000 m3/år. De sökta uttagens storlek uppgår nu till 155 000 m3/år.

Vi ber sakägare i frågan inkomma med eventuella synpunkter senast 2022-02-28.  

Underlagen hittar du under ”dokument”.

För frågor, synpunkter och erinran, skicka till:

Liselotte Stålhandske, Hässleholm Miljö

Skickas med fördel via mejl: liselotte.stalhandske@hassleholm.se

Eller via post:

Hassleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm
Att: Liselotte Stålhandske

Dokument

NYTT: Underlag för avgränsningssamråd, för samråd 2 

Nedan dokument presenterades inför samråd 1 under hösten 2021:
Följebrev fastighetsägare

Samrådsunderlag fastighetsägare

Samråd Länsstyrelsen och kommunen


Covid-19

Förebyggande åtgärder för minskad smittspridning

Hässleholms Vatten värnar om våra besökare, kunder och vår egen personal och gör vad vi kan för att förebygga smittspridning.

Ärenden till kundtjänst
Vi ber dig att i största möjliga mån kontakta oss på telefon eller e-post om du behöver komma i kontakt med oss. Du når oss på 0451-26 82 00 eller hassleholmsvatten@hassleholm.se

Besökare och entreprenörer
Har du ett bokat möte med någon, men känner dig sjuk? Kontakta oss så tar vi det på telefon eller så bokar vi om ditt möte.

Företagsstöd

Företag som ansöker om anstånd på sin faktura för vatten och avlopp beviljas detta.
Information om Hässleholms kommuns stödpaket


Världstoalettdagen 19 novemberBild på hand som spolar i toalettstol.

På världstoalettdagen, den 19 november, passar vi på att påminna om att det enda som ska hamna i toalettstolen är kiss, bajs och toapapper.

Fulspolningar, det vill säga att spola ner saker som inte hör hemma i toaletten och i avloppsnätet, ställer till med stora problem. Exempelvis kan det bli stopp någonstans i avloppsnätet, både hemma hos dig själv och ute i det kommunala nätet.

Det är alltså bara kiss, bajs och toapapper som ska spolas ner. Vanliga fulspolningar, saker många spolar ner men som du inte ska spola ner, är exempelvis tops, snus, tamponger, våtservetter och hushållspapper!

Tips: ställ in en papperskorg i badrummet och lägg det som inte ska hamna i toalettstolen i papperskorgen istället. Enkelt! Det ska det vara också.

Att spola rätt är lätt.


Fler skyfall i framtiden ställer högre krav på fastighetsägare

17 aug 2021

Enligt SMHI kan antalet skyfall öka framöver, dessutom med ökade nederbördsmängder. Detta ställer högre krav på dig som fastighetsägare att skydda din fastighet, det du äger och inte minst dig själv vid en eventuell översvämning.

Så förebygger du en översvämning

Du som fastighetsägare ansvarar för att minska risken för översvämning i din fastighet, och för att minska risken för skador. Du kan göra en hel del för att förbereda dig:

 • Se först och främst över vattenledningarna på din fastighet. Ledningarna ska vara separerade så att dagvattnet leds i dagvattenledningen och avloppsvattnet i avloppsledningen.
 • Ta bort eller flytta upp värdefulla och känsliga föremål som står på golvet i källaren.
 • Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar.
 • Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 • Golvbrunnar kan ställa till problem om du inte har backventiler – se till att ha filtar och något tungt, till exempel en sandsäck, att ställa ovanpå för att hindra vatten från att komma in.
 • Om du bor du inom ett område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för att kunna tömma din källare på vatten.
 • Vid översvämning, bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande.
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag om du får skador på din fastighet eller ägodelar.

Räddningstjänsten prioriterar samhällsviktiga funktioner

Vid skyfall prioriterar räddningstjänsten alltid de funktioner som behövs för att hålla igång vårt samhälle. Därför är det viktigt att du som fastighetsägare är medveten om ditt ansvar och att du förebygger risken för en översvämning.

– Vi hjälper såklart till om det skulle bli alldeles akut vid en översvämning i en fastighet, men vi är tacksamma över att privatpersoner har koll på vad de själva behöver göra, så att vi tillsammans minskar riskerna, säger Johan Wendt, räddningschef i Hässleholm.

Ledningssystemen blir belastade

Vid regn och skyfall ökar belastningen på ledningssystemen och den stora ökade mängden vatten på kort tid gör att vattnet inte hinner undan tillräckligt snabbt. Detta kan leda till översvämningar, genom att vatten baklänges tränger in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar. En orsak till överbelastningen är att man förr i tiden la ledningar som tog emot både avloppsvatten och dagvatten i en och samma ledning. Dessa ledningar är inte dimensionerade för de stora mängder vatten som belastar ledningsnätet vid ett skyfall.

Hässleholms Vatten jobbar kontinuerligt för att minska risken för översvämningar genom att förnya ledningsnätet, samt genom att dela upp de kvarstående ledningar som tar emot både avloppsvatten och dagvatten.

Detaljplanerar för att leda bort vattnet

Hässleholms kommun jobbar med att i detalj- och översiktsplaner leda vattnet på mark som kommunen äger i en viss riktning.

– Det kan till exempel innebära att vi leder vattnet till ytor med gräs och andra områden där vattnet inte gör skada, berättar Jonas Sjögren, GIS-ingenjör.

Hässleholms kommun har tagit fram en karta som visar områden i kommunens stationsorter med större risk att drabbas av översvämning vid ett skyfall.

– Vi hoppas att det är en bra service så att du som fastighetsägare får koll på hur det ser ut där just du bor. På så sätt kan du vara mer förberedd, säger Jonas Sjögren.

Kommuner och försäkringsbolag samarbetar för att öka medvetenheten

Just nu pågår ett samarbete mellan kommunerna Bromölla, Kristianstad, Hässleholm och Östra Göinge och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad för att sprida information om riskerna vid skyfall och vad man som privatperson kan göra för att bäst skydda sig mot översvämning.

Bakgrunden till kampanjen är att problemet med skyfall eskalerar och det drabbar alla, privatpersoner, fastighetsägare, företag och myndigheter.

Enligt SMHI:s klimatscenario kan antalet dagar med kraftig nederbörd öka med åtta till tio dagar per år. Dessutom kommer framtidens skurar innehålla 20-30 procent mer regn.

Mer information

Sida om att förebygga översvämning 

Karta som visar områden med ökad risk för översvämning


Hållbar vattenanvändning

Bild på flicka som sitter på brygga med text: De är bara vatten

Hässleholm Miljö AB har gått ihop med över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer (VA) i Sverige för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning. På sidan Hållbar vattenanvändning kan du läsa mer om vattenfakta och tips för att spara vatten.


Hässleholms Vatten anmäler överskridande av riktvärden till Miljönämnden

Under onsdagen skickade Hässleholms vatten, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter, in en anmälan till Miljönämnden om överskridande av riktvärden på Hässleholms reningsverk. Varken miljö eller människor påverkades av driftstörningen och vattnet som når Finjasjön har normala värden.

Hässleholms vatten anmälde under onsdagen (2021-06-09) ett överskridande av riktvärde av fosfat på Hässleholms reningsverk, till Miljönämnden. Överskridandet av riktvärdet har inte påverkat vare sig människor eller miljö. Det vatten som nått Finjasjön höll normala halter fosfor, efter att vattnet passerat Magle våtmark. En utredning pågår för att optimera reningseffekten.

I enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, NFS 2016:6, skall utgående avloppsvatten med kontrollparameter totalfosfor tas som ett veckoprov per vecka. Detta veckoprov används vid beräkning av månadsmedelvärden. Vid en driftstörning som detta är, är vi ålagda att anmäla detta till Miljönämnden.

Reningsprocess

Närsaltet fosfat frånskiljs på reningsverk på kemisk väg genom en fällningsprocess. På Hässleholms reningsverk sker detta med hjälp av järnklorid.

Doseringen av fällningskemikalier regleras av volymflödet genom reningsverket samt tiden på dygnet. Dagliga driftprover ger en indikation på vilken faktor som skall användas vid doseringen och effekten av doseringen är normalt snabb.

Det finns dock en viss eftersläpning av resultaten av driftproverna på grund av analystiden. Under våren har halterna av fosfor varierat mycket snabbt och kompensation med fällningskemikalier har därför inte följt med tillräckligt fort, vilket gett högre halter ut från verket. Detta har i sin tur medfört överskridande av riktvärde för maj månad.

Normala värden på vattnet som når Finjasjön

Fosforhalterna i det vatten som når Finjasjön är normala och det flödesviktade månadsmedelvärdet för maj är 0,1 mg totalfosfor/l. Under våtmarkens riktvärde (årsmedelvärde) på 0,3 mg totalfosfor/l.

Sedan 1995 har reningsverkets utlopp passerat Magle våtmark innan det leds vidare till Finjasjön. Magle våtmark är en del av Hässleholms reningsverk och halter och flöden registreras därför. Uppehållstiden i Magle våtmark är normalt ca en vecka och upptag av närsalter och rening fortgår på naturlig väg under denna tid.

Länk till pressmeddelande.


​Hässleholms Vatten behöver miljardinvestera

Vatten är det viktigaste livsmedlet människan har.

– Vi står nu inför stora utmaningar av vår VA-verksamhet då underhåll av VA-verksamheten är eftersatt. Vi måste inte bara komma ifatt denna underhållsskuld, utan de närmsta 20 åren kommer våra vattenverk, avloppsreningsverk och vårt ledningsnät att behöva uppgraderas och förnyas för att möta framtida krav, säger Cornelia Ljungerud, VA-chef på Hässleholm Miljö.

VA-taxorna i Hässleholm är bland de lägre i Sverige. Det är naturligtvis bra, men det finns en baksida. En anledning till att vi kunnat hålla dem så låga är att man sparat in på underhåll.

Hässleholms Vatten har nu kommit till en punkt där vi akut måste ta tag i dessa frågor av arbetsmiljöskäl och av miljöskäl.

– Redan med start i år kommer vi därför att bygga om avloppsreningsverket i Röke. Parallellt med detta startar vi arbetet med att göra en vattenförsörjningsplan och en avloppsförsörjningsplan för hela kommunen. Det är ett stort arbete som måste göras i nära samarbete med flera förvaltningar i kommunen. Denna VA-försörjningsplan 2050, kommer ge svar på vilken ordning arbetena ska göras, var vi behöver bygga ut de närmsta 30 åren och vilken kapacitet som behövs var, säger Cornelia Ljungerud.

Det står helt klart att det är mycket stora investeringar som måste till.

– Vi har naturligtvis inte hela spelplanen klar, men mycket preliminära uppskattningar pekar mot att vi kommer att behöva investera 1,6 miljarder de närmaste 20 åren, eller i genomsnitt 80-90 miljoner kronor per år.

Hässleholms Vattens investeringsbudget har de senaste åren legat på runt 35 miljoner per år. I den, av kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen som fastställdes 2017 har vi gjort bedömningen att den totala investeringskostnaden under åren 2023 – 2038 ligger på ca 180 miljoner kronor. Med 2021-års VA-taxa ligger den beräknade maximala intäkten via VA-avgifter på ca 30 miljoner kronor. Det innebär ett underskott på minst ca 150 miljoner kronor för att kunna genomföra beslutad VA-utbyggnadsplan.

– För att lyckas behövs alltså pengar, vi behöver förstärka med fler välutbildade medarbetare och vi behöver se över en helt ny organisation som kan driva igenom projekten. Det blir lite som att sätta upp en fabrik med alla de funktioner som krävs för att bygga VA-anläggningar. Detta samtidigt som de flesta andra kommuner i Sverige står inför samma problematik.

– Helt klart kommer VA-taxan att höjas under de närmaste 20 åren. Svenskt Vatten, branschorganisationen, har i en rapport från 2020 beräknat att avgifterna kommer att fördubblas i genomsnitt. Exakt hur det blir i Hässleholm är för tidigt att säga. Men vi kommer även i fortsättningen att ha avgifter som står sig väl i jämförelse med övriga kommuner i landet, avslutar Cornelia Ljungerud.

Länk till pressmeddelande.


Två bolag blev ett

Den 4 januari 2021 blev Hässleholms Vatten och Hässleholm Miljö ett bolag. Du som kund kommer inte att märka så stor skillnad.

Ett bolag – två verksamheter

Det gemensamma bolagsnamnet blir Hässleholm Miljö men Hässleholms Vattens verksamhet och namn lever vidare. Vi kommer att fortsätta arbeta för att ge dig hög service, leverera gott och hälsosamt kranvatten och hantera spill- och dagvatten.

Fakturor och autogiro

Du kommer även fortsättningsvis att få separata fakturor för vatten och avlopp (VA), avfallshantering och fjärrvärme, om du har det. Använder du autogiro för dina VA-fakturor idag så kommer de automatiskt att gå över till Hässleholm Miljö.

Kundtjänst

Efter den 7 januari ringer du 0451-26 82 00 för frågor gällande VA, renhållning och fjärrvärme. Söker du information om VA hittar du den på denna hemsida precis som tidigare www.hassleholmsvatten.se.


2020-11-09

Gör rätt med matfett

Bild som visar att man kan energiutvinna, återvinna, återanvända och minimera sitt matfett.

Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i fastigheter och i våra gemensamma avloppsledningar.

En fettpropp är en mycket otrevlig överraskning oavsett var den dyker upp. För att undvika stopp i rören är det viktigt att inte hälla ut matfetter, som oljor och margarin i vasken.

Som tur är finns det många andra saker du kan göra med ditt matfett, som är bättre både för rören och miljön.

 • Använd mindre matfett! Var måttlig när du friterar och använd inte mer stekfett än du behöver.
 • Gör en vinegrette av oljan till de soltorkade tomaterna eller gör en sås av stekspadet.
 • Torka upp matfettet med lite hushållspapper. Därefter slänger du det i matavfallet så blir det biogas och biogödsel.
 • Häll det överblivna matfettet i en flaska. Lägg det i din miljöbox eller lämna in på återvinningscentral, så kan matfettet bli värme och el.

Läs mer om hur du sop-sorterar ditt matfett här


2020-11-17

Hässleholm har ett av Sveriges 20 bästa kranvatten

Logotyp: Jag älskar kranvatten

Hässleholm
Juryns motivering: Vatten med gnistrande intensitet. Ett klart val!

Svenskt Vatten

Jag älskar kranvatten


Lär känna sopsamlarmonstren Towalett och Aqua-Liv

Kiss, bajs och toapapper det är det enda Towalett samlar på. Med sina fem ögon letar hon efter fulspolningar som tops, snus eller våtservetter, dessa hör inte hemma i toaletten.
Towalett pyssel

Aqua-Liv har funnits i urminnes tider, hen har till och med träffat dinosaurier och vikingar! Hen samlar inte på något skräp utan styr allt vatten i världen.
Aqua-Liv pyssel

Lär känna alla fina sopsamlarmonster på www.mittavtryck.se/sopsamlarmonster


Kasta inte skräp i gatubrunnen

Nedskräpning är ett stort problem. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet.

Skräp skadar
I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader.

Även vi människor påverkas. Skräpet rinner ut i vatten som vi ska göra dricksvatten av, på marker där våra barn leker eller på badplatsen där vi badar.

1 miljard fimpar slängs varje år
Cigaretter och snus är det vanligaste skräpet i tätorter. Varje år slängs 1 miljard fimpar på gator och torg i Sverige enligt en undersökning som Håll Sverige Rent har gjort. Fimpen innehåller ämnen som är skadliga för naturen, bland annat kadmium och plast.

Släng skräpet i soptunnan
Släng skräpet i soptunnan där det hör hemma. På vissa allmänna platser finns det möjlighet att källsortera förpackningar tidningar. Dessa återvinns och blir till råvara för nya produkter. Restavfall förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Hantera förorenat vatten rätt
Tänk också på att inte tvätta bilen, sopkärlet, skottkärran och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnen. Speciellt viktigt är detta om vattnet innehåller kemikalier, målarfärg, betong eller andra skadliga ämnen.

Tack för att du tar hand om vårt vatten.


Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Sösdala vattentäkt

Hässleholms Vatten AB är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Hässleholms kommun. För att skydda vattentillgången som används för framställning av dricksvatten har bolaget tagit fram ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt. Vattentäkten är ansluten till vattenverket i Sösdala samhälle och svarar för vattenförsörjningen till i huvudsak Sösdala tätort.

Hässleholms Vatten avser ansöka hos Länsstyrelsen i Skåne län om fastställelse av det nya vattenskyddsområdet och samtidigt ansöka om att befintligt vattenskyddsområde, fastställt av Länsstyrelsen 1988, ska upphävas.

Innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen ska Hässleholms Vatten samråda med myndigheter, nämnder och sakägare. Samråd har genomförts med nämnder, myndigheter och LRF. Förslaget som nu remitteras har reviderats utifrån inkomna synpunkter från dessa remissinstanser.

När Länsstyrelsen handlägger ärendet kommer ett nytt samråd att ske med myndigheter och sakägare. Sakägare kommer alltså ha möjlighet att i ett senare skede yttra dig igen om de så önskar.

Möjlighet att yttra sig
Förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har skickats ut till kända sakägare, såsom registrerade fastighetsägare inom föreslagen primär och sekundär skyddszon. Övriga berörda sakägare bereds också möjlighet att yttra dig över bifogat förslag till nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt.

Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2020, OBS! förlängd svarstid, skriftligen per e-post till hassleholmsvatten@hassleholm.se eller per brev till Hässleholms Vatten, 281 80 Hässleholm.
Ange diarienummer HVAB 2019/179, ditt namn, dina kontaktuppgifter och inom vilken fastighet i det föreslagna vattenskyddsområdet du bor eller verkar.
Det går också bra att lämna muntliga synpunkter på tel. 0451-26 88 00.

Har du några särskilda synpunkter på att befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt upphävs kan du lämna synpunkter på det samtidigt som synpunkterna för det nya vattenskyddsområdet lämnas.

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Hässleholms Vatten på Tippvägen 1, i det fall något ytterligare underlag önskas.

Ansökan är inskickad till Länsstyrelsen 20-12-30

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR-lagstiftningen.
Behandling av personuppgifter
Om du har frågor om hur Hässleholms Vatten AB och Hässleholms kommun arbetar med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud på tel. 0451-26 65 42 eller per e-post; dataskyddsombud@hassleholm.se.

Om du har skyddade personuppgifter, kontakta informationssäkerhetsansvarig för information om hur du ska gå till väga när du lämnar yttrande.

Frågor
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Liselotte Stålhandske.
Telefon: 0451-26 83 16. E-post: liselotte.stalhandske@hassleholm.se

Länkar
Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt, samrådshandling 2020-02-28

Samrådsredogörelse från samråd med nämnder, myndigheter och LRF
Bilaga 1 Samrådsredogörelse, remitterat förslag
Bilaga 3 Inkomna synpunkter

Samrådsredogörelsen med sakägare behöver arbetas igenom ytterligare och kommer att läggas upp här som länk efter att även eventuella ytterligare synpunkter från de sakägare som fått förlängd svarstid inkommit och behandlats.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se