Covid-19

Förebyggande åtgärder för minskad smittspridning

Hässleholms Vatten AB värnar om våra besökare, kunder och vår egen personal och gör vad vi kan för att förebygga smittspridning.

Ärenden till kundtjänst
Vi ber dig att i största möjliga mån kontakta oss på telefon eller e-post om du behöver komma i kontakt med oss. Du når oss på 0451-26 88 00 eller hassleholmsvatten@hassleholm.se

Studiebesök
Alla bokade studiebesök ställs in. Beslutet gäller till den 30 april då vi gör en ny bedömning. Fram till dess tar vi inte heller emot några nya bokningar av studiebesök.

Besökare och entreprenörer
Har du ett bokat möte med någon, men känner dig sjuk? Kontakta oss så tar vi det på telefon eller så bokar vi om ditt möte.

Företagsstöd

Företag som ansöker om anstånd på sin faktura för vatten och avlopp beviljas detta.
Information om Hässleholms kommuns stödpaket


Bild med informationstext som lyder Hässleholms Vatten förstärker VA-nätet mellan Hovdalavägen och Helsingborgsvägen 30/3-27/11 2020

Nu bygger vi en spillvattenledning mellan Helsingborgsvägen och golfbanan via Vena-området för att förbättra kapaciteten på spillvattensystemet för västra delen av Hässleholm.

Etapp 1 omfattas av sträckan från Grönängsskolan till Hovdalavägen.

Arbetet påbörjas 30 mars 2020 och leder fram till sommaren till  kortare störningar i framkomligheten och kortare avbrott i vattenleveransen.

Berörda vägsträckor i etapp 1 är: Hovdalavägen, Sonetorpsgatan, Hässleholmsgården, gång- och cykelvägar och omledningsvägar.


Samråd om förslag till nytt vattenskyddsområde för Sösdala vattentäkt

Hässleholms Vatten AB är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna i Hässleholms kommun. För att skydda vattentillgången som används för framställning av dricksvatten har bolaget tagit fram ett förslag till ett nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt. Vattentäkten är ansluten till vattenverket i Sösdala samhälle och svarar för vattenförsörjningen till i huvudsak Sösdala tätort.

Hässleholms Vatten avser ansöka hos Länsstyrelsen i Skåne län om fastställelse av det nya vattenskyddsområdet och samtidigt ansöka om att befintligt vattenskyddsområde, fastställt av Länsstyrelsen 1988, ska upphävas.

Innan ansökan lämnas in till Länsstyrelsen ska Hässleholms Vatten samråda med myndigheter, nämnder och sakägare. Samråd har genomförts med nämnder, myndigheter och LRF. Förslaget som nu remitteras har reviderats utifrån inkomna synpunkter från dessa remissinstanser.

När Länsstyrelsen handlägger ärendet kommer ett nytt samråd att ske med myndigheter och sakägare. Sakägare kommer alltså ha möjlighet att i ett senare skede yttra dig igen om de så önskar.

Möjlighet att yttra sig
Förslaget till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter har skickats ut till kända sakägare, såsom registrerade fastighetsägare inom föreslagen primär och sekundär skyddszon. Övriga berörda sakägare bereds också möjlighet att yttra dig över bifogat förslag till nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt.

Eventuella synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2020, OBS! förlängd svarstid, skriftligen per e-post till hassleholmsvatten@hassleholm.se eller per brev till Hässleholms Vatten, 281 80 Hässleholm.
Ange diarienummer HVAB 2019/179, ditt namn, dina kontaktuppgifter och inom vilken fastighet i det föreslagna vattenskyddsområdet du bor eller verkar.
Det går också bra att lämna muntliga synpunkter på tel. 0451-26 88 00.

Har du några särskilda synpunkter på att befintligt vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt upphävs kan du lämna synpunkter på det samtidigt som synpunkterna för det nya vattenskyddsområdet lämnas.

Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Hässleholms Vatten på Tippvägen 1, i det fall något ytterligare underlag önskas.

Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR-lagstiftningen.
Behandling av personuppgifter
Om du har frågor om hur Hässleholms Vatten AB och Hässleholms kommun arbetar med dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud på tel. 0451-26 65 42 eller per e-post; dataskyddsombud@hassleholm.se.

Om du har skyddade personuppgifter, kontakta informationssäkerhetsansvarig för information om hur du ska gå till väga när du lämnar yttrande.

Frågor
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Liselotte Stålhandske, VD.
Telefon: 0451-26 83 16. E-post: liselotte.stalhandske@hassleholm.se

Länkar
Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sösdala vattentäkt, samrådshandling 2020-02-28

Samrådsredogörelse från samråd med nämnder, myndigheter och LRF
Bilaga 1 Samrådsredogörelse, remitterat förslag
Bilaga 3 Inkomna synpunkter


Bilden visar en brunn utanför en äldre gård samt en text "Lägg till din brunn i brunnsarkivet"Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som som har en privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att registrera denna i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera.

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • När kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
 • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.
Länk till SGU inrapporteringsformulär


Tips på hur du sparar på vattnet

Genom att vi hjälps åt att använda vattnet förståndigt säkerställer vi vattenförsörjningen.

Det råder ingen vattenbrist i Hässleholms kommun, men vi måste tänka framåt och börja spara på vattnet redan nu för att undvika framtida problem. Därför uppmanar vi alla att vara sparsamma med kommunalt dricksvatten, det är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi vara rädda om.

Nedan följer tips på hur du kan spara vatten.

 • -Undvik att vattna gräsmattan
 • Samla regnvatten i en tunna och använd till trädgårdsbevattning, vattna tidig morgon eller sen kväll.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem.
 • Duscha istället för att bada
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder vattnet.
 • Följ instruktionerna till reningsanläggningen på poolen så du slipper tömma och återfylla.
 • Laga onödiga läckor, till exempel droppande kranar eller en rinnande toalett.

Bra att veta

 •  Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag
 • För varje minut kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten, en dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar tänderna sparar de tillsammans 100 liter vatten per dag.

Ändring av VA-taxa från och med 2020-01-01

I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2014-12-15, samt efter indexreglering baserad på Konsumentprisindex, ändras VA-taxan per 2020-01-01 enligt nedan.

Nu aktuell taxerevidering är den sjätte i en åttaårig VA-taxehöjningsplan som sträcker sig fram till år 2022.

För bestämning av index jämförs KPI-värdena för juli innevarande år (335,80) med oktobervärdet för år 2009 (301,11) vilka redovisas på www.scb.se.

För brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

 • Rörlig avgift för dricksvatten höjs med 20 öre/m³ till 6,05 kr/m³.
 • Rörlig avgift för spillvatten höjs med 39 öre/m³ till 12,10 kr/m³.
 • För både dricks- och spillvatten höjs således avgiften med 59 öre/m³ till 18,15 kr/m³.
 • Fast avgift höjs med 59 kr till 1192 kr/år.
 • Lägenhetsavgiften (fast avgift per bostadsenhet) höjs med 15 kr till 643 kr/år.
 • Dagvattenavgift höjs med 15 kr till 298 kr/år.

För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 177,50 kr/år till totalt 4855,50 kr/år. För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 1479 kr/år (98,60 kr/lägenhet och år) till 47435 kr/år (3162,33 kr/lägenhet och år).

För anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning, utökad våningsyta eller utökad tomtyta) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

 • Servisavgiften höjs med 545 kr till 33456 kr.
 • Förbindelsepunktsavgiften höjs med 327 kr till 20074 kr.
 • Den fasta delen av tomtyteavgiften (upp till 1200 kvadratmeter) höjs med 272 kr till 16728 kr.
 • Den rörliga delen av tomtyteavgiften (yta överstigande 1200 kvadratmeter) höjs med 1 kr till 28 kr per kvadratmeter.
 • Lägenhetsavgiften (avgift per bostadsenhet alternativt räknat per bruttoarea för andra byggnadstyper) höjs med 309 kr till 18959 kr.

För nyanslutning av ett enbostadshus (villa) med tomtyta upp till 1200 kvm innebär ändringen av VA-taxan en höjning med 1453 kr till 89217 kr exkl moms (111521 kr inkl moms)


Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se