Karta som visar området som gäller anbudsförfrågan gällande VA-utbyggnad.
Anbudsförfrågan gällande VA-utbyggnad

Hässleholms Vatten (HVAB) har lagt ut en anbudsförfrågan gällande VA-utbyggnad från Helsingborgsvägen till Hovdalavägen i Hässleholm. Projektet ska utföras i etapper från april till november 2020.
HVAB använder i elektronisk anbudsgivning med upphandlingssystemet Kommers. Leverantör som vill delta i
upphandlingen lämnar elektroniskt anbud via Kommers hemsida. Läs mer här


Ändring av VA-taxa från och med 2020-01-01

I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2014-12-15, samt efter indexreglering baserad på Konsumentprisindex, ändras VA-taxan per 2020-01-01 enligt nedan.

Nu aktuell taxerevidering är den sjätte i en åttaårig VA-taxehöjningsplan som sträcker sig fram till år 2022.

För bestämning av index jämförs KPI-värdena för juli innevarande år (335,80) med oktobervärdet för år 2009 (301,11) vilka redovisas på www.scb.se.

För brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

 • Rörlig avgift för dricksvatten höjs med 20 öre/m³ till 6,05 kr/m³.
 • Rörlig avgift för spillvatten höjs med 39 öre/m³ till 12,10 kr/m³.
 • För både dricks- och spillvatten höjs således avgiften med 59 öre/m³ till 18,15 kr/m³.
 • Fast avgift höjs med 59 kr till 1192 kr/år.
 • Lägenhetsavgiften (fast avgift per bostadsenhet) höjs med 15 kr till 643 kr/år.
 • Dagvattenavgift höjs med 15 kr till 298 kr/år.

För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 177,50 kr/år till totalt 4855,50 kr/år. För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 1479 kr/år (98,60 kr/lägenhet och år) till 47435 kr/år (3162,33 kr/lägenhet och år).

För anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning, utökad våningsyta eller utökad tomtyta) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

 • Servisavgiften höjs med 545 kr till 33456 kr.
 • Förbindelsepunktsavgiften höjs med 327 kr till 20074 kr.
 • Den fasta delen av tomtyteavgiften (upp till 1200 kvadratmeter) höjs med 272 kr till 16728 kr.
 • Den rörliga delen av tomtyteavgiften (yta överstigande 1200 kvadratmeter) höjs med 1 kr till 28 kr per kvadratmeter.
 • Lägenhetsavgiften (avgift per bostadsenhet alternativt räknat per bruttoarea för andra byggnadstyper) höjs med 309 kr till 18959 kr.

För nyanslutning av ett enbostadshus (villa) med tomtyta upp till 1200 kvm innebär ändringen av VA-taxan en höjning med 1453 kr till 89217 kr exkl moms (111521 kr inkl moms)


Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som som har en privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att registrera denna i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera.

 • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
 • När kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
 • En registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Du registrerar din brunn genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.
Länk till SGU inrapporteringsformulär


Tips på hur du sparar på vattnet

Genom att vi hjälps åt att använda vattnet förståndigt säkerställer vi vattenförsörjningen.

Det råder ingen vattenbrist i Hässleholms kommun, men vi måste tänka framåt och börja spara på vattnet redan nu för att undvika framtida problem. Därför uppmanar vi alla att vara sparsamma med kommunalt dricksvatten, det är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi vara rädda om.

Nedan följer tips på hur du kan spara vatten.

 • -Undvik att vattna gräsmattan
 • Samla regnvatten i en tunna och använd till trädgårdsbevattning, vattna tidig morgon eller sen kväll.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem.
 • Duscha istället för att bada
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna
 • Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder vattnet.
 • Följ instruktionerna till reningsanläggningen på poolen så du slipper tömma och återfylla.
 • Laga onödiga läckor, till exempel droppande kranar eller en rinnande toalett.

Bra att veta

 •  Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag
 • För varje minut kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten, en dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar tänderna sparar de tillsammans 100 liter vatten per dag.


Postadress
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Tippvägen 1, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 88 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se