Översvämning

När det regnar kraftigt ökar belastningen på ledningssystemen. Detta kan i sin tur leda till översvämningar. Vid enstaka tillfällen kan översvämning också ske i samband med vattenläcka eller stopp i avloppet.

Förebygga källaröversvämning

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.

Fastighetsägare bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Förslag på åtgärder är:

 • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.
 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
 • Förse de golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara med tätande anordningar eller ersätt dem med avstängbara brunnar.
 • Kontakta rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
 • Valla in nedfarter till garage och andra utrymmen.
 • Kontrollera att intern dag- respektive avloppspump fungerar.
 • Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.

Om du har drabbats av översvämning

 • Har vattnet inte hunnit sprida sig över hela källaren kan du bygga skyddsvallar med till exempel handdukar, plastsäckar eller annat som finns till hands för att förhindra att vattnet sprids. Är det en invändig golvbrunn i källaren som har börjat släppa in vatten går det att täcka över med en handduk och ställa något tungt ovanpå alternativt sätta en stötta mellan taket och brunnen.
 • Har du eluttag i källaren och vattnet börjar stiga måste du bryta strömmen så att inte vattnet riskerar att bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren men släng inte någon förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och konstatera vad som förstörts.
 • Kommer vattnet från översvämningen från avloppet kan det finnas mycket smuts och bakterier i det, var därför mycket noggrann med hygienen när du är i källaren.

Gör så här:
Kontakta räddningstjänsten i Hässleholm om du behöver akut hjälp med att pumpa ur vattnet från källaren.

 • Kontakta Hässleholms Vatten så att vi kan komma ut för eventuell åtgärd och för att dokumentera vad som skett. 
 • Anmäl översvämningen till ditt försäkringsbolag.  Det gör du för att få hjälp med skadorna och för att få din skada reglerad. Dokumentera och fotografera skadorna.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se