Miljöguide  |  Företag

AVLOPP FRÅN FÖRETAG
Spillvattennätet och reningsverken är avsedda för avlopp från hushåll eller annat vatten av samma karaktär. Detta innebär att vatten från duschar och toaletter utan särskilt tillstånd kan anslutas till det allmänna spillvattennätet.  Däremot är inte industriellt avlopp eller processvatten tillåtet utan särskilt avtal. Se mer i ABVA och Hässleholm Miljö ABs information.

Om verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken hanteras utsläpp till vatten i denna tillståndsprövning. I sådana ärenden yttrar vi oss angående dessa punkter. Även om det inte handlar om tillståndspliktig verksamhet, så ställs ofta krav på förbehandling av avloppsvatten som ska vidare till det allmänna spillvattennätet. Tag kontakt med oss angående vad som är acceptabelt utsläpp och vilka krav på förbehandling som eventuellt gäller.

Svenskt Vatten har en publikation P95 – Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet som ger anvisningar om detta. Denna använder vi normalt som utgångspunkt vid dessa diskussioner. Rester som bedöms innehålla tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen får inte ledas till spillvattensystemet.

FETTAVSKILJARE
Spillvatten från restaurang och livsmedelsindustri innehåller mycket fett. Fettavskiljare ska därför alltid finnas installerad om man driver exempelvis café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, konditori, livsmedelsbutik med manuell betjäning, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri, storkök eller annan restaurang- eller livsmedelsindustri.
Läs mer på sidan om fettavskiljare eller i detta informationsblad om fettavskiljare.

OLJEAVSKILJARE
Oljeavskiljare ska installeras där det finns risk för att olja, diesel och liknande kan hamna i avlopps- eller dagvattenbrunnen. Exempel på verksamheter där det kan behövas är verkstäder, bensinstationer och fordonstvättar. Även större parkeringsytor kan behöva oljeavskiljning. Läs mer på kommunens sida om oljeavskiljare


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se