Ledningsnätet  |  Pumpstationer

När avloppsvattnet lämnar våra hem transporteras det med självfall mot lägsta punkten på ledningsnätet. För att kunna transportera det vidare till reningsverket krävs det en pumpstation vid denna punkt. Denna station pumpar vattnet till närmaste högre punkt varifrån det sedan fortsätter med självfall till reningsverket eller till nästa pumpstation. Ofta har vattnet passerat flera pumpstationer innan det kommer till reningsverket. Normalt sköter två eller tre pumpar denna uppgift. Dessa startar när vattennivån är hög i stationen och stannar när den är låg.

Pumparna är ledningsnätets svaga punkt. Våtservetter, tyg och annat skräp som spolas ned i avloppet riskerar att sänka kapaciteten för pumparna eller helt sätta dem ur spel. Risken är då att avloppsvatten rinner ut helt orenat i din närhet. Skulle ett fel uppstå eller belastningen bli alltför hög, stiger nivån upp till bräddnivå och vattnet rinner med självfall till närmsta vattendrag. Denna nivå är vanligen vald så, att den ligger något lägre än lägst placerade avloppsbrunn i någon av de fastigheter som avloppsvattnet kommer ifrån. Därmed förhindras avloppsöversvämningar i källare.

Alla större pumpstationer är utrustade med datoriserad övervakning, vilket innebär att larm vid pumpstopp, hög nivå eller bräddning når vår personal. Totalt finns cirka 90 pumpstationer för spillvatten och dagvatten i kommunen.


TillbakaPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se