Ledningsnätets funktion

Det vi kallar för ledningsnät innefattar ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det är ett stort system (170 mil ledningar) som ser till att hanteringen av olika sorters vatten fungerar för medborgare och företag i Hässleholms kommun.

Dricksvattnet levereras hem till dig i ledningar från vattenverken, medan spillvattenledningarna hanterar avloppsvattnet som lämnar fastigheten och går vidare till våra reningsverk. Dagvattenledningarna leder regn-, smält- och dräneringsvatten från fastigheter och gator till vattendrag.  För att hjälpa till med att transportera dagvattnet finns dagvattenpumpstationer, huvudsakligen i vägtunnlar. För att jämna ut vid höga flöden och undvika översvämningar i dagvattensystem och vattendrag, finns utjämningsmagasin och dammar.

VA-saneringsplan

För att säkerställa att vårt ledningsnät även håller för kommande generationer krävs ett ständigt pågående arbete. Vår VA-saneringsplan ligger till grund för vårt arbete att kontinuerlig underhålla och förnya.


Läs mer om gatubrunnarLäs mer om tillskottsvattenLäs mer om pumpstationerLäs mer om skadedjurPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se