Spillvatten  |  LTA-anläggning

LTA- står för Lätt trycksatt avlopp och används vid exempelvis kuperad terräng, högt grundvatten, glesare bebyggelse eller långa sträckor. Fastigheten har då en pumpstation som trycker avloppsvattnet genom en ledning mot reningsverket.

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller Hässleholms Vatten LTA-anläggningen som förblir Hässleholms Vattens egendom. Om pumpanordning behövs för endast en eller några få fastigheter, bekostas pumpanordningen av vederbörande fastighetsägare om inte annat överenskommits.

Hässleholms Vatten ansvarar för underhåll och eventuell förnyelse av LTA-anläggningen medan du som fastighetsägare har ansvar för att skydda ledningarna och pumpenheten från att frysa. LTA-anläggningen är normalt driftsäker, men kan enbart hantera spillvatten från hushåll. Det enda som är ok att spola ner i toalettstolen är det som kommer från kroppen och toalettpapper. Tänk även på att undvika att spola ut matfett i köksavloppet då det kan orsaka fettproppar när det stelnar. Om saker som felaktigt spolats ner i avloppet orsakar störning i avloppspumpen kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig för exempelvis felsökning, spolbil och reparation av pumpen. Detsamma gäller om servisledningen fryser till följd av att ledningen inte är ordentligt isolerad inne på fastigheten.

Vid driftstörning och larm

Om det är något problem med LTA-anläggningen larmar summern eller lampan.

1. Kontrollera då elsäkringar och eventuell jordfelsbrytare.
2. Om pumpen går, stäng av den (eller säkringen till den) tills felorsaken lokaliserats.
3. Kontakta oss, vi har jour dygnet runt.
4. Vid larm; begränsa dusch, bad, disk, tvätt och om möjligt även toalettspolningar så att det blir så lite spillvatten som möjligt.

LTA-anläggningens placering

LTA-anläggningens pumpenhet placeras på tomten. Det är viktigt att platsen är lättillgänglig för service. Placering sker i samråd med Hässleholms Vatten.


Tillbaka

Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se