Från grundvatten till dricksvatten – behandlingsstegen

Vattentäkter

Vi hämtar grundvattnet till vårt dricksvatten i djupborrade brunnar eller i grusfilterbrunnar. För att skydda dessa brunnar ingår de i ett skyddsområde där miljöfarlig verksamhet inte får förekomma.

Luftning

Grundvattnet behöver ofta luftas och detta kan ske antingen i en luftad stenbädd eller i ett s.k. luftartorn som finns inne i vattenverket. Med luftning oxideras vattnets innehåll av järn och mangan och gör det enklare att filtrera bort. Luftningen driver även ut gaser som svavelväte, metan och radon som kan finnas naturligt i vattnet.

Infiltration

Infiltration är ett enkelt och effektivt sätt att förbättra vattnets kvalitet genom att låta det sjunka ned genom en sandbädd. Halten av bakterier, mineraler och organiskt material minskar då kraftigt.

Snabbfiltrering

Flera av våra vattentäkter har för höga nivåer av järn och mangan. Detta åtgärdar vi genom att låta vattnet passera genom ett järn-/manganfilter, där partiklarna fastnar i filterbädden. Dessa filter rengörs med jämna mellanrum genom backspolning med en luft-/vattenblandning så att partiklarna lossnar och sköljs ut.

pH-justering

Vattnets pH-värde mäts hela tiden i vattenverken och om det understiger 7,5 höjs det genom en indosering av natriumhydroxidlösning. Skulle det inträffa något fel på doseringen eller pH-värdet höjs för mycket får vi larm om situationen, samtidigt som doseringen stängs av.

Tryckstegring

När vattnet är färdigbehandlat hamnar det i en lågreservoar vid vattenverket. Vattnet pumpas därifrån ut i ledningsnätet och trycksätts via en högreservoar (vattentorn) eller med en uppsättning tryckstegringspumpar som ser till att vattnet har rätt tryck.


Tillbaka


Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se