Driftstörningar


22 juni

Problem med fulspolningar i Sösdala

Den senaste tiden har vi haft stora problem med att  trasor och kläder spolas ner i avloppen i Sösdala. Föremål som inte hör hemma i avloppet orsakar stora driftstörningar. Att åtgärda stoppen i avloppet är kostsamt och stoppen kan dessutom innebära utsläpp av obehandlat avloppsvatten när pumparna stannar i pumpstationen.

Vi ber därför alla som bor i Sösdala att kontrollera att det inte är i ert hushåll som trasorna och kläderna spolas ner, och om så är fallet upphöra med det omgående. Om inte problemen upphör kommer vi behöva genomföra en större insats för att klarlägga var problemen uppstår och berörd fastighetsägare kommer debiteras för de kostnader som våra åtgärder medför.

Boende i Sösdala har även fått en uppmaning om detta via sms.


Sommar & höst 2022

Underhållsarbete i Magle våtmark

Under sommaren och hösten kommer vi genomföra ett underhållsarbete i Magle våtmark. Det är en skyddsvall mellan en av dammarna och ett intilliggande dike som kommer förstärkas. För att kunna göra detta behöver vi först röja upp en del bland vegetationen, för att sedan kunna påbörja förstärknings- och anläggningsarbetet.

Arbetet påbörjas i juni och kommer pågå en bit in på hösten.

Besökare är välkomna att ta del av Magles härliga natur precis som vanligt. Arbetet berör endast en del av våtmarkens ytterområden.


Vecka 23 2022 – sommaren 2022

VA-förnyelse på delar av Jungfrugatan

Karta över området 

När: Start vecka 23 2022, därefter pågår arbetet ett antal veckor framåt

Vad: Förnyelse av vatten och avloppsnätet där vi byter ut gamla ledningar mot nya.

Varför: Det har varit ett antal läckor på ledningarna och dessutom ska avloppet separeras. Det innebär att vi kommer lägga ner en ledning för dagvatten och en för spillvatten. En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. De nya ledningarna kommer ha större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna och minskar riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Påverkan: Gatan kommer till stor del stängas av men vi kommer försöka se till att trafiken och möjligheten att komma åt bostäder är så bra som det är möjligt.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Vecka 16 2022 – vintern 2022/2023

VA-förnyelse på Svedjemarksgatan

Nu inleds första etappen av en vatten- och avloppsförnyelse på Östervärn. De första gatorna som berörs är Svedjemarksgatan, väster om Mellanhedsvägen, och en liten bit av Blåeldsgatan. Arbetet kommer utföras i mindre delområden. Hela denna etapp ska preliminärt kunna avslutas kring årsskiftet 2022/2023. 

Karta över området med delområdena markerade samt tillfälliga parkeringsplatser utmärkta.

Vecka 28-31 blir det ett litet sommaruppehåll i VA-förnyelsen på Svedjemarksgatan. Då kommer arbetslaget ha en välbehövlig semester och ladda krafterna inför hösten. Under vecka 32 drar vi igång med arbetet igen.

Vad: Förnyelse av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna. Många av VA-ledningarna i hela landet har tjänat oss väl under en lång tid – men nu är det dags för en förnyelse. Under projektet byter vi ut de gamla ledningarna mot nya som ska kunna förse samhället med vatten, avlopp och dagvattenhantering i generationer framöver.

Påverkan: Trafiken kommer ledas om, vattnet kommer tidvis vara avstängt, tillfälliga parkeringsplatser kommer upprättas och maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7–16. Vid tillfällen kan det vara så att boende inte kan nå sin fastighet med bil. Därför kommer tillfälliga parkeringsplatser erbjudas i närheten.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Vecka 14 2022 – våren 2023

Förnyelse av VA-nätet – Väster etapp 2

Uppdaterad vecka 23: Under arbetets gång har vi gått på en del berg i marken som vi behövt spränga bort för att komma förbi. Detta har försenat arbetet något men i övrigt går arbetet vidare som planerat. Fram till sommaren hoppas vi vara klara med Gethornskroken och ta sommaruppehåll i höjd med cykelvägen (gång- och cykelbron över Vankivavägen).

Karta över området med delområdena markerade.

Vecka 29-31 blir det ett litet sommaruppehåll i VA-förnyelsen på Väster. Då kommer arbetslaget ha en välbehövlig semester och ladda krafterna inför hösten. Under vecka 32 drar vi igång med förberedelser för en dagvattenyta mellan Gethornskroken och Vankivavägen.

VA-förnyelsen på Väster går in på sin andra etapp efter att arbetet på Kaptensgatan och Mellankullagatan är avslutat. Denna etapp är uppdelad i fyra delar och börjar på Gethornskroken och går norrut, från Kaptensgatan sett.

De som berörs direkt är boende på Gethornskroken eftersom vi kommer behöva gräva upp gatan för att byta ut de gamla VA-ledningarna och ersätta dem med nya.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Hösten 2021 – Våren 2022

Förnyelse av VA-nätet på Väster

Nu är etapp 1 avslutad och hela ledningsnätet på Kaptensgatan och Mellankullagatan, mellan Vankivavägen och Västerskolan, är förnyat. Det som återstår är asfaltering och denna kommer ske i juni.

Vatten- och avloppsarbetet går nu in på etapp 2 som börjar vid Gethornskroken och rör sig norrut.

Den tillfälliga parkeringen på grönområdet längs Kaptensgatan finns kvar.

Vad har gjorts? Under hösten 2021 och våren 2022 har vi utfört ett stort underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Vankivavägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan. Hela ledningsnätet, bestående av spillvatten-, dagvatten- och dricksvattenledningar, har bytts ut för att klara av dagens och framtidens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Läs mer om projektet här:


Problem med ökad fettmängd i avloppssystemet

Sedan en tid tillbaka har vår verksamhet märkt av en ökad mängd fett i avloppssystemet.  Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i fastigheter och i våra gemensamma avloppsledningar. Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att komma till rätta med detta problem.

För att undvika stopp i rören är det viktigt att inte hälla ut matfetter, som oljor och margarin i vasken.

Som tur är finns det många andra saker du kan göra med ditt matfett, som är bättre både för rören och miljön. Läs om våra tips i Mattfettstrappan

Läs mer om hur du sop-sorterar ditt matfett härPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se