Driftstörningar


30 november

VA-arbete på Backsläntsgatan i Hässleholm

På grund av VA-arbetet på Backsläntsgatan i Hässleholm kommer vi den 1/12 mellan 09:30-13:00 stänga av vattnet till en del fastigheter på Backsläntsgatan. Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.

Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart.


Vecka 44-47

Inventering av anslutningar till dagvatten

Under vecka 44-47 kommer företaget Pollex, på uppdrag av Hässleholms Vatten, att utföra inventering av en del fastigheters anslutningar till det kommunala dagvattennätet.

De fastigheter som berörs kommer att få eller har redan fått information om detta. Inventeringen är helt kostnadsfri och som fastighetsägare behöver man inte vara hemma när inventeringen sker. Inventeringen genomförs delvis genom att blåsa in rök i ledningsnäten utanför husen. På så vis ser vi hur ledningarna är sammankopplade. Röken är helt ofarlig.

  • Vi ber de kunder som fått informationen att fylla på lite vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i exempelvis badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i huset. Det räcker med att hälla en eller någon liter i golvbrunnen.

Arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet så att det ska klara av att ta hand om stora regnmängder.

Inventeringen kommer ske på följande platser. Listan är utan inbördes ordning.

  • Ballingslöv, norr om järnvägen
  • Emmaljunga, hela byn
  • Brovägen vid Finjasjön
  • Rosengången, Stambanegatan i Hässleholm
  • Röke, hela byn
  • Västar Torup, hela byn

Höst/vinter 2022

VA-förnyelse på Långgatan i Sösdala

På Långgatan i Sösdala har vi renoverat en pumpstation och nu pågår ledningsförnyelse av vatten, avlopps och dagvattenledningarna. 

Vad: På Långgatan i Sösdala pågår ett av våra VA-projekt för fullt. Långgatans pumpstation förnyades i slutet av sommaren. Nu förbereder och stärker vi upp inför framtiden genom att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar mot nya. Helt nya och dagvattenledningar grävs också ner, på en sträcka där detta tidigare saknades.

Det innebär minskad belastning på Sösdala reningsverk, mindre risker för översvämningar och mer tålighet mot häftiga skyfall.

Påverkan: Långgatan kommer till stor del vara avstängd eller svår att passera. i början på december kommer vi även behöva stänga av Storgatan, i höjd med Långgatan. Under den tiden kommer trafiken ledas om.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Vecka 16 2022 – våren 2023

VA-förnyelse på Östervärn

Nu pågår första etappen av en vatten- och avloppsförnyelse på Östervärn. De första gatorna som berörs är Svedjemarksgatan, väster om Mellanhedsvägen, och en liten bit av Blåeldsgatan. Arbetet kommer utföras i mindre delområden. Hela denna etapp ska preliminärt kunna avslutas kring årsskiftet 2022/2023. 

Karta över området med delområdena markerade samt tillfälliga parkeringsplatser utmärkta.

Vad: Förnyelse av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningarna. Många av VA-ledningarna i hela landet har tjänat oss väl under en lång tid – men nu är det dags för en förnyelse. Under projektet byter vi ut de gamla ledningarna mot nya som ska kunna förse samhället med vatten, avlopp och dagvattenhantering i generationer framöver.

Påverkan: Trafiken kommer ledas om, vattnet kommer tidvis vara avstängt, tillfälliga parkeringsplatser kommer upprättas och maskiner kommer vara i rörelse under dagtid, 7–16. Vid tillfällen kan det vara så att boende inte kan nå sin fastighet med bil. Därför kommer tillfälliga parkeringsplatser erbjudas i närheten.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Vecka 23 2022 – hösten 2022

VA-förnyelse på delar av Jungfrugatan

Karta över området 

När: VA-arbetet är avslutat. Nu återstår asfaltering och återställning.

Vad: Förnyelse av vatten och avloppsnätet där vi byter ut gamla ledningar mot nya.

Varför: Det har varit ett antal läckor på ledningarna och dessutom ska avloppet separeras. Det innebär att vi kommer lägga ner en ledning för dagvatten och en för spillvatten. En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sverige börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. De nya ledningarna kommer ha större kapacitet att hantera de ökande vattenmängderna och minskar riskerna för översvämningar, läckor och avloppsstopp.

Påverkan: Gatan kommer till stor del stängas av men vi kommer försöka se till att trafiken och möjligheten att komma åt bostäder är så bra som det är möjligt.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Vecka 41

Angående missfärgat dricksvatten i Hästveda

Ett antal hushåll, cirka 10 stycken, ner mot Luhrsjön utanför Hästveda har återkommande drabbats av missfärgat vatten på helgerna den senaste tiden. Det har alltså bara drabbat en fåtal hushåll och alla dessa är informerade.

Du som bor i Hästveda men har klart vatten behöver alltså inte oroa dig. Du kan använda vattnet precis som vanligt.

Vi har vi spolat ledningarna för att försöka bli av med missfärgningen av vattnet. Och vi har även tagit prover. De visar att vattnet är friskt. Vi har inte heller sett något ökat uttag eller läckage av vatten vilket indikerar att det inte finns några läckor på ledningsnätet och att ingenting heller kommit in. Med största sannolikhet är anledningen till det missfärgade vattnet att avlagringar lossnar och färgar vattnet. Detta i sig är inget farligt, men naturligtvis är det klart vatten som ska komma ur kranen


Vecka 14 2022 – våren 2023

Förnyelse av VA-nätet – Väster etapp 2

Under arbetets gång har vi gått på en del berg i marken som vi behövt spränga bort för att komma förbi. Detta har försenat arbetet något men i övrigt går arbetet vidare som planerat. Vatten-, avlopps-, och dagvattenledningar byts ut och ett dagvattenmagasin har byggts mellan Vankivavägen och Gethornskroken. 

Karta över området med delområdena markerade.

Väster etapp 2 beräknas vara klar under våren 2023.

VA-förnyelsen på Väster går in på sin andra etapp efter att arbetet på Kaptensgatan och Mellankullagatan är avslutat. Denna etapp är uppdelad i fyra delar och börjar på Gethornskroken och går norrut, från Kaptensgatan sett.

Tänk på att ha lite vatten upptappat så att ni är förberedda på kortare avbrott. Vid längre avbrott kommer vi att meddela detta via sms.


Hösten 2021 – Våren 2022

Förnyelse av VA-nätet på Väster

Nu är etapp 1 avslutad och hela ledningsnätet på Kaptensgatan och Mellankullagatan, mellan Vankivavägen och Västerskolan, är förnyat. Det som återstår är asfaltering och denna kommer ske i juni.

Vatten- och avloppsarbetet går nu in på etapp 2 som börjar vid Gethornskroken och rör sig norrut.

Den tillfälliga parkeringen på grönområdet längs Kaptensgatan finns kvar.

Vad har gjorts? Under hösten 2021 och våren 2022 har vi utfört ett stort underhållsarbete på vatten- och avloppsnätet på Vankivavägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan. Hela ledningsnätet, bestående av spillvatten-, dagvatten- och dricksvattenledningar, har bytts ut för att klara av dagens och framtidens ökade krav på leverans av vårt viktigaste livsmedel: vatten.

Läs mer om projektet här:


Problem med ökad fettmängd i avloppssystemet

Sedan en tid tillbaka har vår verksamhet märkt av en ökad mängd fett i avloppssystemet.  Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i fastigheter och i våra gemensamma avloppsledningar. Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att komma till rätta med detta problem.

För att undvika stopp i rören är det viktigt att inte hälla ut matfetter, som oljor och margarin i vasken.

Som tur är finns det många andra saker du kan göra med ditt matfett, som är bättre både för rören och miljön. Läs om våra tips i Mattfettstrappan

Läs mer om hur du sop-sorterar ditt matfett härPostadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se