Avslutade projekt


2021, augusti – september

VA-förnyelse på Helsingborgsvägen i Hässleholm

Under vecka 33-39 genomfördes ett VA-arbete längs med Helsingborgsvägen i Hässleholm.


Hösten 2021

Spolning av vattenledningar

Spolning av vattenledningar är ett återkommande arbete som utförs för att ytterligare höja och säkra vattnets kvalitet. Under vecka 42 och 43 genomfördes ett sådant arbete i Hästveda, Emmaljunga, Vittsjö, Mala och Vankiva.

Arbetet utförs genom att vi under dagtid fyller upp vattenreservoaren i ett vattenverk. Därefter spolar man hela vattennätet i etapper genom att spola via de brandposter som finns på olika platser. Allt spolningsarbete utförs nattetid, mellan kl. 22.00-05.00, och kommer förmodligen inte märkas speciellt mycket.

Efter utförd spoling kan däremot viss grumlighet förekomma. Det är inget farligt, men spola tills vattnet är klart igen och var försiktig med ljus tvätt under denna period.

Tidplan:

Vecka 42

Måndag, tisdag, onsdag – Hästveda

Torsdag – Emmaljunga

Vecka 43

Måndag, tisdag, onsdag – Vittsjö

Torsdag – Mala

Vecka 44

Måndag – Vankiva – Blev framflyttad på grund av den då pågående kokningsrekommendationen


2021, augusti

VA-arbete på Tvärskogsvägen i Tyringe

Hässleholms Vattens arbete i området är avslutat. En del asfalteringsarbete återstår. Detta utförs av Hässleholms kommun.

Under vecka 34 och ett antal veckor framåt pågick ett VA-arbete längs med Tvärskogsvägen i Tyringe.

Klicka här för att se kartan över det planerade arbetsområdet.


2021, maj och juni

VA-arbete på Västertorg i Hässleholm

VA-arbete kommer att skedde på Västertorg under maj-juni.

Karta över området


Björkviken i Hässleholm

Projektet har varit ett förnyelsearbete med förbättring av befintlig VA-anläggning. Pumpstationen och ledningarna var i behov av renovering och projektet kommer minska andelen tillskottsvatten till Hästbackens reningsverk. Läs mer om tillskottsvatten.

Cirka 2 kilometer nya ledningar har installerats. 


Förstärkning av VA-nätet

Hässleholms vatten har under  inledningen av 2021, rustat upp och förstärkt VA-nätet på Ådalsvägen i Tormestorp.


Förstärkning av VA-nätet

Hässleholms vatten har under 2020 och inledningen av 2021, rustat upp och förstärkt VA-nätet på Maglegatan, Paradisgatan, Kullagatan, Tredje Avenyen och Vallgatan i Hässleholm.


Förstärkning av VA-nätet

Hässleholms vatten har under 2020 bytt förstärkt VA-nätet mellan Hovdalavägen och Helsingborgsvägen.


Driftprojekt på Hässleholms reningsverk

Ett större underhållsprojekt genomfördes på Hässleholms reningsverk under andra halvåret 2020, vilket kommer öka driftsäkerheten. Renspressarna på Hässleholms reningsverk har bytts ut och linskraporna uppdaterats till kedjeskrapor. Byte till kedjeskrapor ökar inte bara driftsäkerheten, det ger också ett renare vatten.


Uppgradering av befintligt avloppsreningsverk i Attarp

Under första halvåret 2020 uppgraderades Attarps reningsverk. Uppgraderingen syftade till en lättare drifttillsyn, översyn och underhåll av reningsfunktionen. Reningsverket håller efter uppgradering normal skyddsnivå, avseende miljö och hälsa.


Nybyggnation av avloppsreningsverk i Stavshult

Hässleholms Vatten har byggt ett s.k. minireningsverk i Stavshult under 2020. Reningsverket bygger på ny innovativ design som underlättar drifttillsyn.
Hässleholms vatten har under förstudien valt ett minireningsverk som ska hålla hög miljöprestanda. Eftersom reningsverket i Stavshult ligger nära skyddsvärt vatten och Natura 2000 område.


Ny slamcentrifug på Hässleholms avloppsreningsverk

Hässleholms vatten har under våren 2020 bytt centrifugen för slamavvattning på Hässleholms reningsverk. Bättre avskiljning av rejektvatten och ett torrare slam blev resultatet. Projektet är positivt ur energi och klimathänseende.


Underhåll och driftomläggning av infiltrationen i Nävlinge

I Nävlinge består det kommunala avloppsreningsverket av en sluten infiltration. Hässleholms vatten har under våren år 2020 genomfört miljökontroll och ett större underhållsarbete av infiltrationen. Infiltrationen håller efter undersökning och omarbetning av driften, normal skyddsnivå avseende miljö och hälsa.


VA-utbyggnad på landsbygd i Röinge etapp 2

Enligt Hässleholms kommun antagna plan Utökning av VA-verksamhetsområde beslutad 2010-05-04 med revidering 2017-06-12 §134 skall området byggas ut och ingå i den allmänna VA-anläggningen.

Under Röinge etapp 1, drogs både vatten och avlopp fram och anslöts till aktuella fastigheter. Under etapp 2 anslöts resterande fastigheter i området som önskade ansluta.


VA-renovering i Ballingslöv

Som ett led i att rusta upp vårt ledningsnät, anlade vi under januari-februari 2020 nya VA-ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten på Hagagatan i Ballingslöv.


Ny VA-ledning vid Ljungdalavägen/Källarbacksvägen i Hässleholm

Som en del i att rusta upp vårt ledningsnät anlades en ny VA-ledning vid Ljungdalavägen/ Källarbacksvägen i Hässleholm under hösten 2019. En filmning av ledningarna visade att såväl spillvatten- som dagvattenledningarna hade flera rörbrott. Resultatet av detta blev en ledningskollaps och sättningar i gatan. 


Stobyvägen i Hässleholm

Projektet har genomförts under hösten 2018 till våren 2019. Den nya dagvattenledningen sträcker sig från Gärdesvägen till en ny förbättrad dagvattendamm och ca 550 meter nya ledningar lades ner för att reducera risken för översvämning i området.


Invallning av Hästbackens reningsverk är nu klar

En stor milstolpe är färdigställd. Arbetet med att valla in reningsverket i Hässleholm har nyligen avslutats. Det var efter de stora översvämningarna 2002 när Finjasjön nådde sin högsta nivå, +45,47 meter över havet, som utredningsarbeten tog fart. Syftet var att öka driftssäkerheten på reningsverket och skydda miljön vid dessa extrema händelser. Utredningarna landade bland annat i ett invallningsprojekt och flytt av dike som följd.

Vallen som är anlagd kommer vara växtbeklädd, för att smälta in i den naturliga omgivningen. Höjden skiljer inte mycket från befintliga markhöjder utan blir som en förstärkning vid lågpartierna. Den ansluter naturligt till höjderna i omgivningen.


Verkstadsgatan i Vittsjö

Projektet har genomförts under våren 2019. Förnyelse av spill-/dag och dricksvattenledningar. Ledningar har dimensionerats om och ledningarnas läge har anpassats efter gällande detaljplan.


Mellankullagatan i Hässleholm

Projektet har genomförts under sommaren 2019 och 75 meter ledning är utbytt för att reducera risken för översvämningar i området.
Postadress
Hässleholm Miljö AB
Hässleholms Vatten
281 80 Hässleholm

Besöksadress
Kontor: Industrigatan 12, Hässleholm
Reningsverk: Hovdalavägen 51, Hässleholm

Telefonnummer
0451-26 82 00

VA-jour efter kontorstid
0451-803 00 (SOS-Alarm)

E-postadress
hassleholmsvatten@hassleholm.se