VATTENKVALITET

Om du klickar på din ort på sidan Vattenverk kan du också se provresultaten för det senaste året. De parametrar som ingår i normal analys redovisas. Orterna Vankiva, Mala, Finja, Skyrup, Sjörröd, Tormestorp, Stoby och Ballingslöv förses med vatten från Hässleholm.

Senaste uppdatering av resultaten gjordes 2019-01-01

 

De viktigaste reglerna som styr beredning, provtagning och gränsvärden för olika ämnen i dricksvatten finns i Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse.

Om du har egen brunn och funderar på hur man gör för att ta vattenprov på denna, så beställer du lämpligen provflaskor på något av de komersiella laboratoriernas webportal. Där får du också instruktioner om hur provtagningen utförs.

Om vattnet är förorenat av mikroorganismer så kan det finnas skäl att koka det före användning. I så fall, följ dessa kokrekommendationer.Ammonium
Förekomst av ammonium kan tyda på förorening från avloppsvatten, men saltet förekommer också
naturligt, ofta tillsammans med höga halter av järn och/eller humus.
 
Färg och lukt
Dessa båda parametrar bedöms enligt ett standardförfarande. Ett bra vatten har varken färg, lukt eller smak.

Järn
Vanligt förekommande i marken, framför allt i områden med sura grundvatten, hos oss i norra och västra delen av kommunen. Kan också bero på rostangrepp på vattenledningar - både i det allmänna nätet och i den egna fastigheten.
Innebär ingen allvarlig hälsorisk, men ger vattnet otrevlig färg och smak. Kan i höga halter ge fläckar och avlagringar på tvätt och sanitetsporslin.

Konduktivitet
Ett mått på vattnets förmåga att leda elektrisk ström som indikerar hur mycket salter det innehåller.

Hårdhet
 


Hårdheten är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium, i dagligt tal kalk.


Skala enligt Svenskt Vattens definition


Innehållet mäts vanligen i tyska hårdhetsgrader, °dH.

Mangan
Vanligt förekommande grundämne, ofta i kombination med järn. Kan ge grå eller svart missfärgning om halterna är höga.

Nitrit
Ett kvävesalt som bildas vid mikrobiologiska processer när vattnet innehåller ammonium.

pH
pH i ett dricksvatten ska vara mellan 7,5 och 9,0.

För lågt pH kan innebära korrosionsproblem på ledningar både i fastigheter och ledningsnätet i gatan.

För högt pH kan innebära fara vid förtäring, och därför finns ett system på de vattenverk där pH-värdet höjs med dubbel pH-mätning och larm på högsta prioritet.

Där justering förekommer brukar normal nivå vara mellan 7,8 pch 8,0 ut från vattenverket.