TRYCKSTEGRING AV DRICKSVATTEN

Vattentrycket ut från ett vattenverk är vanligen mellan 6 och 7 bar. Högre kan det inte vara eftersom då vattenläckor inne i fastigheter i samma nivå som vattenverket skulle kunna bli följden.

I högre belägna hus kommer därför trycket att bli lägre (10 m höjdskillnad innebär 1 bars tryckfall). Samma sak gäller långt ut på ledningsnätet där vatten efter hand tappats av. I vissa fall är det därför nödvändigt att höja trycket ute på ledningsnätet. Detta görs i s k tryckstegringsstationer.

Frekvensstyrda pumpar känner av trycket på vattnet och höjer detta till rätt nivå.

Larm för högt och lågt tryck förmedlas till vårt centrala styr- och övervaknings-system.

Tolv tryckstegringsstationer finns i kommunen.