RÖTSLAM

Utöver våra uppgifter att rena vattnet så långt som möjligt finns också ett brett accepterat önskemål att återföra de näringsämnen avloppsvattnet innehåller till åkermarken. Framför allt tänker man då på fosfor, som är en ändlig resurs.

Samtidigt vill vi naturligtvis inte öka åkermarkens innehåll av tungmetaller, organiska gifter eller smittämnen.

Nedan följer i ett antal punkter hur vi, så långt det är möjligt, försöker lösa denna ekvation.


Rötslam från Hässleholms reningsverk

 

VA-abonnenterna bestämmer vad slammet ska innehålla

I stort kan man påstå att ett reningsverk endast sorterar upp avloppsvattnet i två delar. Visserligen hamnar större föremål och sand på deponi, lättnedbrytbara organiska ämnen och kväveföreningar blir ofarliga gaser, men inget annat "försvinner" på ett reningsverk.

Allt vi får hit hamnar antingen i utgående vatten eller i slammet. Det vi spolar ner hamnar antingen i badvattnet eller på åkern. I ett samhälle där alla tänker innan de spolar håller rötslammet en mycket hög kvalitet!

Även om det kan bli bättre i Hässleholms kommun har vi i dag ett slam av relativt god kvalitet.

 

Hygienisering

På reningsverken behandlar vi slammet genom syrefri jäsning under ungefär en månad vid 30° i rötkammare.

Stora delar av de bakterier som fanns från början dör vid rötningen. Slammet blir därför nära nog luktfritt och hygieniserat.

En stor del av de organiska föroreningarna bryts ned (till metangas, koldioxid och vatten) vid denna process.

Efter rötningen minskas slammets vatteninnehåll, det avvattnas. Det får då utseende och konsistens liknande kompostjord.

 

Vasstorkbäddar

Vid Hässleholms reningsverk avvattnas huvuddelen av slammet i vasstorkbäddar, där slammet komposteras under ca 10 år innan det levereras ut till åkermark. Vassrötterna tar här upp vattnet i det blöta slammet som sedan får avdunsta från växterna.

Härigenom slipper vi tillföra polymer för avvattningen - en kemikalie mindre.

Den långa förvaringstiden innebär en ytterligare nedbrytning av svårnedbrytbara organiska ämnen och smittämnen, samtidigt som slammet blir bättre mineraliserat.

Dess kvalitet som jordförbättringsmaterial blir ytterligare förbättrad.

 


Växtnäringsämne

Analyser

I Hässleholm tas dagliga stickprover på det färdigbehandlade slammet. Dessa fryses och samlas månadsvis för analys. Först när ett prov godkänts avgörs om slammet kan levereras ut till åkermark eller ska deponeras.

Information om slammets innehåll av olika ämnen finns i de olika reningsverkens miljörapporter.