PUMPSTATIONER FÖR AVLOPPSVATTEN

Avloppsvattnet från hushållen transporteras med självfall mot lägsta punkten på ledningsnätet. För att transportera det vidare till reningsverket måste i denna punkt en pumpstation placeras som pumpar det till nästa höjdpunkt varifrån det sedan fortsätter med självfall till reningsverket eller nästa pumpstation.

Normalt sköter två eller tre pumpar denna uppgift (flera pumpar för högre driftsäkerhet). Dessa startar när vattennivån är hög i stationen och stannar när den är låg. Skulle ett fel uppstå eller belastningen bli allför hög så kan nivån stiga upp till bräddnivå. Vid denna rinner vattnet med självfall till närmsta vattendrag. Denna nivå är vanligen vald så, att den ligger något lägre än lägst placerade avloppsbrunn i någon av de fastigheter som avloppsvattnet kommer ifrån. Därmed förhindras avloppsöversvämningar i källare.

Alla större pumpstationer är utrustade med datoriserad övervakning, vilket innebär att larm vid pumpstopp, hög nivå eller bräddning når oss i samma ögonblick det inträffar.

Totalt finns ca 100 pumpstationer för spillvatten och dagvatten i kommunen.