VÅR POLICY


    KVALITETSPOLICY FÖR DRICKSVATTEN
Dricksvattnet skall vara av god kvalitet när det når konsumenten
Konsumenten ska ha tillgång till vattnet utan avbrott och med tillräckligt tryck
Råvatten som används skall hålla behandlingsbar kvalitet och vara väl skyddat mot förorening
Vid behandling av vattnet skall säkerhetsbarriärer, utrustning, larmsystem och beredskap vara så utformade att risken för otjänligt vatten minimeras
Beredskap skall finnas i form av planering, personal och utrustning för insatser med mycket kort varsel.
Ledningsnätet för dricksvatten ska underhållas på ett sådant sätt, att vattnet är tjänligt när det når konsumenten
Kontroll av vattnet och hantering av provresultat ska följa gällande regelverk och definieras i ett aktuellt kontrollprogram
All personal som arbetar med dricksvatten skall vara väl utbildad för sina arbetsuppgifter
Innehållet i livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten ska följas

I ett avloppsreningsverk är den huvudsakliga uppgiften att minimera samhällets påverkan via spillvatten på miljön samt att lösa de hygieniska problem detta vatten innebär. Vidare ska de närsalter det innehåller återföras till kretsloppet.


  HÄSSLEHOLMS VATTENS MILJÖMÅL 2020
 

Nedanstående redovisas Hässleholms Vattens del i kommunens gemensamma Miljömålsprogram.

Levande sjöar och vattendrag
· Mängden ovidkommande vatten till reningsverk ska 2020 ha minskat med 10% i förhållande till medelvärde för åren 2005-2010.
· Utökning av verksamhetsområde ska ske enligt plan ”Utökning av verksamhetsområden i Hässleholms kommun” daterad 2009-12-14.

Ingen övergödning
· Mängden kväveutsläpp till recipient ska tills 2020 ha minskat med 10% i förhållande till medelvärde för åren 2005-2010.

Begränsad klimatpåverkan
· Mängden inköpt el räknat per ansluten abonnent ska till 2020 ha minskat med 5% i förhållande till medelvärdet för åren 2005-2010.
· All inköpt el ska 2020 vara miljömärkt enligt ett väletablerat system.

Grundvatten av god kvalitét
· Samtliga Hässleholms Vattens vattentäkter ska 2020 ha vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter som är maximalt 25 år gamla.
· Mängden utläckande producerat dricksvatten ska 2020 understiga 20%.

Giftfri mijlö
· 2020 ska avloppsslammet ha sådan kvalitét att det ligger inom gällande gränsvärden för att tillåtas spridning på åkermark.