PERSONAL

För att klara våra uppgifter i kommunen är vi 35-40 personer med varierande uppgifter.
 
ANLÄGGNINGSTILLSYN
av vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer sköts av maskinister och VA-tekniker.


Siktdjupsmätning

UNDERHÅLL AV LEDNINGSNÄT
Rörläggare och grävmskinister lagar vattenläckor, hanterar avloppsstopp, reparerar gamla och lägger nya ledningsnät.Ledningsanläggning
PROJEKTERING
Ingenjörer och kartritare projekterar och tar fram underlag för förändringar och nybyggnad av anläggningar och ledningsnät.
 
Inspektion av slamplattan
ARBETSLEDNING
Arbetsledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten och arbetar dessutom med ekonomi, personal och juridiska frågor


Julkaffe

KUNDKONTAKTER
Kundkontakter, debitering, fakturor och löner sköts av den administrativa avdelningen.


Fakturor, fakturor, fakturor
FILMNING
Filmning av avlopps- och dagvattenledningar är det effektivaste sättet att lokalisera stopp och andra problem. Med ett omfattande ledningsnät är detta heltidssyssla för bussens personal, men i mån av tid utför vi även denna tjänst externt.
 
Filmbuss
VATTENMÄTARE
Ungefär 1400 vattenmätare byts varje år av mätarverkstaden. Här repareras och kontrolleras också trasiga mätare.


Vattenmätarbyte

LABORATORIET
Laboratoriet har hand om utsläppskontroll, driftkontroll, processoptimering och rapportering.

I mån av tid gör vi även externa analyser.

 
Utsläppkontroll
ELANLÄGGNINGAR
Elverkstaden sköter underhåll och uppbyggnad av el och styr- och reglerutrustning på våra anläggningar.
 
Styrning av kvävereningen
UNDERHÅLL OCH NYBYGGNAD
Maskinverkstadens personal har hand om nybyggnad och underhåll av anläggningarna. Här renoveras också pumpar och rörgallerier.
 
Renovering av gasklocka