Mikroorganismer 22°, 3d

Ett mått på antalet mikro- organismer i vattnet.
Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning.

Långsamväxande bakterier , 7d
Ännu ett mått på antalet mikro- organismer i vattnet.
Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning.
E. Coli

Finns denna bakterie i vattnet tyder det på påverkan från avlopp, gödsel eller döda djur i vattentäkten. Vid påvisande av sådana bakterier kan man inte utesluta förekomst av sjukdoms-framkallande bakterier och/eller virus och dricksvattnet bedöms därför som otjänligt om den återfinns.

Koliforma bakterier
Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. E. Coli är en undergrupp av koliforma bakterier och därför utgör dessa en varningssignal att vattnet kan vara förorenat av tarmbakterier.
Ammonium
Förekomst av ammonium kan tyda på förorening från avloppsvatten, men saltet förekommer också
naturligt, ofta tillsammans med höga halter av järn och/eller humus.
Färg och lukt
Dessa båda parametrar bedöms enligt ett standardförfarande. Ett bra vatten har varken färg, lukt eller smak.
Järn
Vanligt förekommande i marken, framför allt i områden med sura grundvatten, hos oss i norra och västra delen av kommunen. Kan också bero på rostangrepp på vattenledningar - både i det allmänna nätet och i den egna fastigheten.
Innebär ingen allvarlig hälsorisk, men ger vattnet otrevlig färg och smak. Kan i höga halter ge fläckar och avlagringar på tvätt och sanitetsporslin.
Konduktivitet
Ett mått på vattnets förmåga att leda elektrisk ström som indikerar hur mycket salter det innehåller.
Hårdhet
 


Hårdheten är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium, i dagligt tal kalk.


Skala enligt Svenskt Vattens definition


Innehållet mäts vanligen i tyska hårdhetsgrader, °dH.

Mangan
Vanligt förekommande grundämne, ofta i kombination med järn. Kan ge grå eller svart missfärgning om halterna är höga.
Nitrit
Ett kvävesalt som bildas vid mikrobiologiska processer när vattnet innehåller ammonium.
pH
pH i ett dricksvatten ska vara mellan 7,5 och 9,0.

För lågt pH kan innebära korrosionsproblem på ledningar både i fastigheter och ledningsnätet i gatan.

För högt pH kan innebära fara vid förtäring, och därför finns ett system på de vattenverk där pH-värdet höjs med dubbel pH-mätning och larm på högsta prioritet.

Där justering förekommer brukar normal nivå vara mellan 7,8 pch 8,0 ut från vattenverket.
Turbiditet
Ett mått på vattnets grumlighet. Värden över 0,5 ger tjänligt med anmärkning och kan ha dels med råvattnets kvalitet att göra och dels med bristande funktion hos filteranläggningen. I vattenverk med filter mäts turbiditeten även "on-line" och sänder ut larm när detta värde överskrids.