MILJÖGUIDEN

FÖRETAG/HUSHÅLL


AVLOPP FRÅN FÖRETAG
Spillvattennätet och reningsverken är avsedda för avlopp från hushåll eller annat vatten av samma karaktär. Detta innebär att vatten från duschar och toaletter utan särskilt tillstånd kan anslutas till det allmänna spilvattennätet.

Däremot är inte industriellt avlopp eller processvatten tillåtet utan särskilt avtal. Se mer i ABVA och Hässleholm Miljö ABs information

Om verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken hanteras utsläpp till vatten i denna tillståndsprövning. I sådana ärenden yttrar vi oss angående dessa punkter.

Även om det inte handlar om tillståndspliktig verksamhet, så ställs ofta krav på förbehandling av avloppsvatten som ska vidare till det allmänna spillvattennätet. Tag kontakt med oss angående vad som är acceptabelt utsläpp och vilka krav på förbehandling som eventuellt gäller.

Svenskt Vatten har en publikation P95 - Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet som ger anvisningar om detta. Denna använder vi normalt som utgångspunkt vid dessa diskussioner.

Rester som bedöms innehålla tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen får inte ledas till spillvattensystemet.

FETTAVSKILJARE
Hanteras matfett eller annat fett ska avloppet ledas via en fettavskiljare och på samma sätt ska verksamheter som hanterar mineralfett och oljor leda vattnet via oljeavskiljare.

Allt för mycket fett kommer till avloppsledningsnätet. Detta orsakar ledningskollapser och avloppsstopp som medför ledningsomläggningar, omfattande spolningar och merarbeten. Problemen genererar stora kostnader för VA-kollektivet i kommunen. Enligt kommunens renhållningsföreskrifter och enligt svensk standard SS EN-1825-2 ska fettavskiljare tömmas 1 ggr/månad.

För att eventuellt kunna minska tömningsintervallet ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren visa att den verksamheten som bedrivs inte genererar så mycket fett att tömning behöver ske så ofta som 12 gånger/år.

Dispens för att minska antalet tömningar kan bara sökas hos Hässleholms Vatten (blankett). Förutsättningarna för beviljad dispens är att det är uppenbart att antalet tömningar efter kontroll/provtagning på platsen kan reduceras. Bolaget förfogar över egen provtagningsutrustning och kan genomföra kontroll på typgodkända och flödestestade fettavskiljare, mot en avgift.

  • Provtagning görs precis före ordinarie tömning av personal från HVAB.
  • Bedömning av slamfas och fettfas görs för att se om det är möjligt att minska antalet tömningar till (4, 6 el 8 ggr). Provresultatet jämförs med typintyg och tömningsintervallet utvärderas. Provtagning kan även innebära att antal tömningar måste öka.