LEDNINGSNÄT

Det vi kallar ledningsnät består av ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Dagvattensystemet samlar upp regnvatten från asfaltytor, stuprännor och dräneringsvatten. Det leds inte till reningsverk, utan direkt eller via reningsdammar till ett vattendrag.

DRICKSVATTEN

I kommunen finns 53 mil vattenledningar. Mätning för debitering sker i 11 675 vattenmätare som enligt gällande regler ska bytas minst vart 9:e år. På vattenledningsnätet finns också 9 st tryckstegringsstationer.

 

SPILL- OCH DAGVATTEN

Dagvattnet utgörs av uppsamlat regnvatten som fallit på tak eller hårdgjorda ytor och måste ledas bort för att undvika översvämningar. Det finns ca 76 mil dag- eller spillvattenledningar. För att transportera dagvattnet finns ett tiotal dagvattenpumpstationer huvudsakligen i vägtunnlar. På ett tiotal platser finns också utjämningsmagasin med uppgift att jämna ut höga flöden för att undvika översvämningar i dagvattensystemet och efterföljande vattendrag.

Spillvatten är avlopp från vaskar och toaletter som ska ledas till en reningsanläggning och renas där innan det släpps ut i naturen. För att klara denna transport har vi utöver ledningsnätet närmare 90 pumpstationer.

 

VA-SANERINGSPLAN

För att hålla ett så omfattande ledningssystem i skick krävs ständigt pågående underhåll och förnyelse. Hur detta ska ske har fastställts i vår VA-saneringsplan. Genomförd fullt ut kommer den att innebära en förnyelsetakt som innebär att åldern på ledningsnätet inte nämnvärt ökar. I dag är denna takt alltför låg. En utredning angående utvidgning av kommunens VA-nät slutfördes 2009 och finns i lågupplöst version att hämta här.

En ut÷kning och komplettering av VA-utbyggnadsplanen antogs i kommunfullmäktige 2017-06-12. Det dokumentet finns att hämta här.