DRICKSVATTEN


Vi har ansvar för vattenförsörjning till ca 41 400 av kommunens invånare. Årligen levererar vi 4,2 miljoner m3 dricksvatten.

Hur ett vattenverk ser ut är helt och hållet beroende på kvaliten hos det råvatten man utgår från. Vi har tillgång till grundvatten av god kvalitet på de flesta platser i kommunen, vilket innebär att kraven på behandling är relativt små. Generellt är grundvattnet i kommunens norra och västra delar surt, mjukt och innehåller ibland järn, mangan och kolsyra, medan i södra och sydöstra delen är det hårt (kalkrikt) och med högre halter av nitrat.

Trycket upprätthålls med högreservoar eller frekvensstyrda pumpar. Vill du veta mer om principerna för detta - tryck här.

 

ENDAST GRUNDVATTEN

På samtliga platser i kommunen använder vi grundvatten, vanligen från djupborrade brunnar.
Är detta rikt på järn eller mangan långsamfiltreras det (ibland med föregående luftning) i en grusinfiltration.

Är halterna måttliga används i stället ett snabbfilter inne i vattenverket.