DRICKSVATTEN - BEHANDLINGSSTEG

 

VATTENTÄKTER


Ny vattentäkt
Råvattnet till samliga av kommunens vattenverk hämtas från djupborrade brunnar eller grusfilterbrunnar. Brunnarna förses ofta med en överbyggnad där pumpstyrning, ventilgalleri, vattenmätare och provtagningskranar finns. Täktens närområde skyddas av ett uppskyltat skyddområde, inom vilket miljöfarlig verksamhet inte får förekomma.
LUFTNING


Luftad stenficka
Luftning av vattnet kan göras på många olika sätt, antingen som här i en luftad stenbädd eller som luftartorn inne i vattenverket. Avsikten med luftning är att:

oxidera vattnets innehåll av järn och mangan, så att det lättare ska kunna filtreras bort
driva ut gaser som svavelväte, metan och radon som kan finnas naturligt i vattnet
   
INFILTRATION
Ett enkelt och effektivt sätt att förbättra vattnets kvalitet är s k långsamfiltrering eller infiltration. Vattnet får då under lång tid sjunka ned i en sandbädd, varvid innehåll av bakterier, mineraler och organiskt material kraftigt minskar.


Galgbacken
SNABBFILTRERING
I flera av våra vattentäkter är innehållet av järn och mangan så högt, att det måste reduceras. Detta utförs i ett järn-manganfilter, där partiklarna fastnar i filterbädden. Med jämna mellanrum backspolas dessa filter med en luft-vattenblandning varvid partiklarna lossnar och sköljs ut.
 
Järn-manganfilter
pH-JUSTERING
Om vattnets pH understiger 7,5 höjs detta i vattenverket genom indosering av natriumhydroxidlösning. Doseringen styrs av pH-värdet efter inblandningspunkten, och en andra pH-mätning görs på vattnet ut från lågreservoaren. Skulle något fel på doseringen inträffa får vi dels larm om situationen, dels stängs doseringen av.
 
Lutdosering
TRYCKSTEGRING
När vattnet är färdigbehandlat hamnar det i en lågreservoar, varifrån det pumpas ut på nätet med en uppsättning tryckstegringspumpar som ser till att det har rätt tryck.


Tryckstegringspumpar