MEKANISK RENING
-reduktion av fasta ämnen
INLOPPSPUMPSTATION
När det avloppsvattnet kommer till reningsverket ligger vattennivån vanligen långt under markytan. Därför måste det först lyftas upp till bassängernas nivå i en pumpstation.
RENSANLÄGGNING
Fasta ämnen (framför allt pappersfibrer) som når reningsverket fastnar i ett rensgaller, tvättas ur varefter det pressas samman tills det blir ganska torrt. Detta kan sedan användas som brännbar fraktion i energiverket. Tvättvattnet återförs till inloppspumpstationen.
SANDFÅNG
Luft blåses in från botten. Sanden som är tung sjunker till botten, men allt annat hålls svävande. Med en skruvtransportör i botten flyttas sanden efter tvättning till en ficka.
FÖRLUFTNING
Genom att förlufta och därmed syresätta avloppsvattnet startar vi den mikrobiologiska nedbrytningen av organiska ämnen. Fasta partiklar och fett klumpar ihop sig. Genom syresättningen slipper vi också den värsta lukten.
FÖRSEDIMENTERING
I försedimenteringen sjunker de fasta partiklarna till botten, där de skrapas till bassängens ena kortsida och pumpas vidare till slamhanteringen. Slammet som avskiljs kallas råslam. Upp till ytan flyter fett, som ochså avskiljs till slamhanteringen.
BIOLOGISK RENING
- nedbrytning av organiska ämnen och kväve
LUFTNINGSSTEG
I biosteget sker en mikrobiologisk förmultning (organiska ämnen omvandlas till koldioxid och vatten) genom att luft i stora mängder tillförs, samtidigt som man ser till att bakteriehalten är hög genom returpumpning från sedimenteringen. Genom intermittent luftning kan kväve omvandlas till luftkväve och därigenom reduceras.
MELLANSEDIMENTERING
Slammet som bildas kallas bioslam och består av föroreningar och bakterier som binds ihop till flock. Detta pumpas vidare till slamhanteringen.
   
BIOBÄDD
På mindre reningsverk används ofta en biobädd i stället för luftningsbassängen. Avloppsvattnet sprids på ytan och får sakta sippra ned genom bäddens fyllnadsmaterial där det syresätts med luft underifrån.
KEMISK RENING
- fällning av fosfor
DOSERING OCH INTENSIVOMRÖRNING
En fällningskemikalie - järnklorid eller aluminiumklorid - doseras till vattnet och blandas ut i detta. Fosfatet i avloppsvattnet bildar då en fällning med metalljonen.
LÅNGSAMOMRÖRNING
I långsamomrörare växer de fasta fällningskornen till större aggregat, flock som är tyngre än vatten.
EFTERSEDIMENTERING
I eftersedimenteringsbassängerna sjunker flocken till botten, varifrån det återförs som kemslam till början av reningsverket. Där hjälper det även till att fälla råslammet.
FILTRERING
- slutlig partikelavskiljning

FILTER
På några av våra reningsverk har vi sandfilter eller tremediafilter. Vattnet tillförs ovanpå filtret och får sjunka igenom filterbädden, varvid fasta partiklar fastnar i detta. När filtret är igensatt backspolas detta med luft och vatten.

VÅTMARK
- vidare reduktion av kväve och fosfor
VÅTMARK
I våtmarken tar växterna upp näringsämnen (fosfor och kväve) från vattnet. Här sker också en mikrobiologisk denitrifikation (omvandling av nitratkväve till luftkväve). Bakteriehalterna minskar vid passagen liksom tungmetallhalterna.
SLAMBEHANDLING
- rötning och avvattning
FÖRTJOCKARE
Som namnet antyder får slammet "sätta" sig varefter man tar bort dekantatvatten. Det slam som ska hanteras vidare är då tjockare - innehåller mindre vatten.
RÖTKAMMARE
Slammet innehåller huvuddelen av avloppsvattnets organiska material och också mycket bakterier. Genom att värma upp det till drygt 30° och placera det i en syrefri miljö (rötkammaren) under en månad, sker en mikrobiologisk nedbrytning av detta. Vid denna nedbrytning produceras biogas samtidigt som innehållet av bakterier och organiska föroreningar reduceras - det hygieniseras.
SLAMAVVATTNING I CENTRIFUG
Det rötade slammet är ganska tunt, och därför måste vattenhalten minskas för att det ska kunna hanteras på ett enkelt sätt. I Hässleholm används dels vasstorkbäddar och dels en centrifug där slammet efter tillsats av en polymer kan befrias på en del av sitt vatteninnehåll.
TORKBÄDDAR
På mindre reningsverk används vanligen torkbäddar för att avvattna slammet. Det pumpas dit och för lufttorka ca ett år innan det transporteras vidare.
VASSTORKBÄDDAR
I Hässleholm har den gamla avvattningen i press ersatts med i huvudsak vasstorkbäddar. Här utnyttjas i stället vassens förmåga att via rötterna suga upp vatten, som sedan avdunstar från bladen.
SLAMLAGER
I slamlagret placeras det färdigbehandlade slammet från centrifugen i väntan på uttransport.