AVLOPPSRENING

Alla reningsverk ser olika ut men avsikten oavsett utformning är att ta bort fasta ämnen, organiska föreningar, fosfor och kväve från avloppsvattnet.

Det är också stor variation på storleken för anläggningen - allt från Hässleholms reningsverk med 28 000 till de små infiltrationsverken med 50 eller färre anslutna abonnenter.

Utöver Hässleholm finns traditionella trestegs-reningsverk i Hästveda, Sösdala och Vinslöv. I Vittsjö och Emmaljunga sker reningen i dammar och våtmarker, något som ibland brukar kallas för ekologisk reningsteknik.

På övriga orter är reningsanläggningarna infiltrationsanläggningar eller markbäddar, uppbyggda i stort som storskaliga villainfiltrationer.På de större reningsverken regleras verksamheten av kontrollprogram som fastställts av länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd.


Det pågår också processer som innebär att allt fler och allt mindre orter ansluts till befintligt spillvattennät eller förses med lokal avloppsrening. Mer om detta kan man läsa i broschyren om VA-utbyggnad på landsbygden.