AKTUELLT

Pågående arbeten

 


Friskt vatten i kranen

Hässleholms Vatten AB bestrider företagsbotsutredning
Hässleholm Vatten AB meddelar följande erinringar och bestrider av åklagaren föreslagen företagsbot.

Bolaget har inte bedrivit otillåten miljöverksamhet på så sätt som påstås i utredningen. Bolaget har, genom tidigare VD Henrik Brink, den 16 augusti 2012 till Hässleholms kommun, Miljökontoret, lämnat in en anmälan om användning för anläggningsändamål av avfall i form av grus på fastigheten Hässleholm 89:15. Fastigheten är reningsverksområdet för Hässleholms avloppsreningsverk och redovisas i anmälan som det område inom vilket gruset skulle användas. Vad gäller syftet med användningen så har det i anmälan angetts att detta bland annat skulle användas för skyddsvall för översvämningar samt bärlager för framtida slamplatta inom reningsverksområdet.

När gruset anlände från Trafikverket så användes en mindre mängd massor till att förstärka en mindre transportväg inne på reningsverksområdet mot den s k ravinen. Övriga massor lades upp inom fastigheten, för framtida anläggningsändamål. Summa summarum har således bolaget fullgjort sin anmälningsplikt i det att man innan det att verksamheten påbörjades lämnade in en anmälan. Anmälan besvarades fyra dagar senare av Hässleholms kommun, Miljökontoret, som lämnade villkor för verksamheten. De av miljökontoret meddelande villkoren har också följts. Bolaget har således inte använt gruset på annan plats eller för annat ändamål än som framgår av anmälan.

Av vad som anförts ovan följer att bolag inte brutit mot bestämmelsen i 29 kap 4 § 1 st p. c) och har därför inte begått något brott i form av otillåten miljöverksamhet. I anledning härav bestrider bolaget att utge företagsbot.Hässleholm 2017-07-21

Liselotte Stålhandske
VD
Hässleholms Vatten AB


Störningar i vattenleveransen Sösdala
170719 kl 11.30
På grund av ett ventilbyte kommer det i eftermiddag att förekomma störningar i vattenleveransen längs en del av Storgatan i Sösdala. Arbetet påbörjas 12:30 och beräknas vara klart vid 16:00. Tappa upp vatten! Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart


Hässleholms Vatten söker en Processingenjör
Hässleholms Vatten är ett kommunalt bolag som ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt att avleda dagvatten. Bolaget sköter driften av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Med våra drygt 40 anställda servar vi över 12 000 abonnenter med gott och hälsosamt dricksvatten och ser till att sjöar och vattendrag hålls rena och friska.

Hässleholms Vatten AB söker en Processingenjör

Arbetsuppgifter
Som Processingenjör kommer du bland annat att ansvara för vårt laboratorium som är ackrediterat för analyser av avloppsvatten. Du kommer att få jobba med frågor rörande dricksvattenkvalitet såsom egenkontroll, faroanalys och regelverk. På avloppssidan ska du ansvara för bland annat framtagande av miljörapporter samt att i samarbete med driften optimera processen på reningsverken och se till att utsläppskrav upprätthålls.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning, ett gediget kemikunnande och gärna har några års erfarenhet av VA-verksamhet. Tidigare erfarenhet som processingenjör med ansvar för processoptimering och myndighetskontakter är meriterande. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att ha skrivit miljörapporter samt erfarenhet av ISO/IEC 17025 (Standard för ackreditering). Som person är du strukturerad, kommunikativ och analytisk. Vi förutsätter att du har stort datorkunnande och att du uttrycker dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta nedanstående efter den 7 augusti, Driftchef Jan Sjöström på telefon 0451-26 82 92 eller VD Liselotte Stålhandske på telefon 0451-26 83 16.

Fackliga företrädare för Sveriges Ingenjörer är Christer Nilsson och för Vision Anette Härbst, telefon 0451-26 88 00.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan med CV innehållande arbetslivserfarenhet och utbildning. Du ansöker via www.hassleholm.se och bifogar ditt CV och personliga brev.

Din ansökan vill vi ha senast 2017-08-20.


Hässleholms Vatten söker en VA-projektör/utredare
Hässleholms Vatten är ett kommunalt bolag som ansvarar för att producera och distribuera dricksvatten, transportera och rena spillvatten samt att avleda dagvatten. Bolaget sköter driften av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar. Med våra drygt 40 anställda servar vi över 12 000 abonnenter med gott och hälsosamt dricksvatten och ser till att sjöar och vattendrag hålls rena och friska.

Hässleholms Vatten AB söker en VA-projektör/utredare


Arbetsuppgifter
Som VA-projektör/utredare kommer du bland annat ansvara för att utreda och projektera förnyelseprojekt såväl som nybyggnation i exploateringsprojekt. Vi använder oss av projekteringsverktyget Auto-Cad. Tjänsten innebär att du kommer vara inblandad i bolagets olika upphandlingar som görs i ett upphandlingsverktyg som heter Kommers. Du kommer även ha en roll som systemförvaltare för vårt ledningsregister, VA-Banken. Du kommer att ingå i en utrednings-/projekteringsgrupp bestående av fem medarbetare som löser förekommande uppgifter i nära samarbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial teknisk utbildning. Du har goda kunskaper i Auto-Cad. Erfarenhet av VA-branschen ser vi som en förutsättning liksom god datorvana och god förmåga att utrycka dig väl i både tal och skrift. Kunskap om GIS är ett starkt önskemål. Kunskap om upphandling enligt LUF och erfarenhet av upphandlingsverktyg ser vi som positivt. Du som söker har arbetat i liknande system och det är meriterande om du har erfarenhet av de system som vi använder.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och vi söker dig som har hög social kompetens, är strukturerad, noggrann och serviceinriktad.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta nedanstående efter den 15 augusti, Utredningschef Stefan Lindgren, 0451-26 83 25 eller Utredningsingenjör Emma Isacsson, 0451- 26 83 15.

Fackliga företrädare för Sveriges Ingenjörer är Christer Nilsson och för Vision Anette Härbst, telefon 0451-26 88 00.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan med CV innehållande arbetslivserfarenhet och utbildning. Du ansöker via www.hassleholm.se och bifogar ditt CV och personliga brev.
Din ansökan vill vi ha senast 2017-08-20.


VA-arbete på Finjagatan
I samband med nybyggnad av gång- och cykelväg längs Viaduktsgatan kommer VA-arbete att ske under tiden maj-juli 2017 på Finjagatan. Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma. Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat.


VA-arbete på Drottninggatan
VA-renovering kommer att ske under tiden maj-augusti 2017 på Drottninggatan. Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma. Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat.


Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbacken
Utställning av förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbackens vattentäkt

Förslaget ställs ut på biblioteket, kulturhuset Hässleholm under tiden 8 – 31 maj 2017. Handlingar finns också i kommunhusets foajé och på denna sida.

Utställningen på biblioteket kommer att vara bemannad med sakkunniga torsdagen den 18 maj mellan kl 16:00 – 19:00.

Underlag finns också att hämta här.


Årsrapporten för 2016 publicerad
Årsrapporten för 2016 är nu offentlig och kan hämtas här.


Hässleholms Vattens SMS-varningssystem
Vi skickar numera viktig information som exempelvis serviceinformation, akuta avstängningar eller otjänligt vatten i form av SMS- eller röstmeddelanden till våra kunder. Meddelande skickas i första hand till mobiler eller fasta telefoner som är registrerade på personer som bor i de fastigheter som avstängningen gäller, men ni har också möjlighet att få dem till andra telefoner som ni själva väljer att registrera in.
Mer information finns här.


Ändring av VA-taxa från och med 2017-01-01
I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2014-12-15, samt efter indexreglering baserad på Konsumentprisindex, så ändras VA-taxan per 2017-01-01 enligt nedan.

Nu aktuell taxerevidering är den tredje av en åttaårig VA-taxehöjningsplan som sträcker sig fram till år 2022.

För bestämning av index jämförs KPI-värdena för juli innevarande år (316,73) med oktobervärdet för år 2009 (301,11) vilka redovisas på www.scb.se
För brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter) innebär ändringen följande (samtliga belopp inklusive moms):
• Fast avgift höjs med 107,50 kr till 1545 kr/år.
• Lägenhetsavgiften (fast avgift per bostadsenhet) höjs med 16,25 kr till 737,50 kr/år.
• Rörlig avgift för vatten höjs med 24 öre/m³ till 6,74 kr/m³.
• Rörlig avgift för spillvatten höjs med 46 öre/m³ till 13,47 kr/m³
• För både vatten och spillvatten höjs således avgiften med 70 öre/m³ till 20,21 kr/m³.

För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 228,75 kr/år till totalt 5314,38 kr/år. För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 1751,25 kr/år (116,75 kr/lägenhet och år) till 53032,50 kr/år (3535,50 kr/lägenhet och år).

För anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning, utökad våningsyta eller utökad tomtyta) innebär ändringen följande (samtliga belopp inklusive moms):
• Servisavgiften höjs med 411,25 kr till 39445 kr.
• Förbindelsepunktsavgiften höjs med 247,50 kr till 23667,50 kr.
• Den fasta delen av tomtyteavgiften (upp till 1200 kvadratmeter) höjs med 205 kr till 19722,50 kr.
• Den rörliga delen av tomtyteavgiften (yta överstigande 1200 kvadratmeter) kvarstår på 32,50 kr per kvadratmeter.
• Lägenhetsavgiften (avgift per bostadsenhet alternativt räknat per bruttoarea för andra byggnadstyper) höjs med 232,50 kr till 22352,50 kr.

För nyanslutning av ett enbostadshus (villa) med tomtyta upp till 1200 kvm innebär ändringen av VA-taxan en höjning med 1096,25 kr till 105 187,50 kr inkl moms.


SCB:s medborgarundersökning
SCBs medborgarundersökning 2016 visar att man i Hässleholms kommun är mest nöjd med vatten- och avloppshanteringen tätt följt av räddningstjänstens verksamhet. Som verksamhetsutövare gläder vi oss naturligtvis åt detta förtroende och lovar att anstränga oss ännu mer framöver.
Hela undersökningen kan ses här.Särtaxa i Ignaberga Kyrkby
Beslut om särtaxa för Ignaberga kyrkby fattades av kommunfullmäktige 2016-02-29 och har tillförts som en bilaga till vår redovisning av taxebestämmelserna. Denna bilaga kan hittas här.


VA-arbeten i Hässleholm
VA-renovering kommer att ske etappvis under tiden maj - december 2016 med start på Tränggatan därefter Norregatan, markerat med rött på kartan.

Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet.
Störningar i framkomligheten till tomter kan förekomma.
För trafik till T4 Skolan och Norrängsskolan uppmanas ni nyttja "Trafikomläggningsväg", markerat med grönt på kartan.
Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas kortare stunder. Vattnet kan vara missfärgat tidvis.

Arbetet startar måndagen den 2 maj i korsningen Tränggatan/Västra Kungsgatan och går mot Drottninggatan. Därefter fortsätter arbetet från korsningen Tränggatan/Västra Kungsgatan norrut mot korsningen Norregatan. Därefter fortsätter arbetet i Norregatan mot Norrängsskolan.
Fortlöpande information kommer på vår hemsida.

Produktionschef: Lars Lennartsson, mobil 0709-81 82 56.
Karta.


VA-utbyggnad på landsbygden
Se den nya broschyren om VA-utbyggnad på landsbygden här!


Angående fiskeförbud Magle våtmark
Som framgår av uppsatta skyltar, så råder fiskeförbud i Magle våtmarks dammar. Vattnet i dammarna består av renat avloppsvatten som trots fullgod avloppsrening innehåller bakterier och möjligen andra ämnen som kan innebära hälsorisker vid förtäring. Hässleholms Vatten kan därför inte utesluta att det kan finnas risk att äta fisk från våtmarken, även om denna är tillagad.

Förutom hälsorisker så ser vi även att tjuvfiske på våtmarken för med sig andra problem såsom nedskräpning och ibland även skadegörelse.

Den senaste tiden har det förekommit tjuvfiske på Magle våtmark i större omfattning än tidigare. Personal från Hässleholms Vatten har avhyst ett antal fiskare. Brev har skickats till ägare av bilar som parkerats vid våtmarken där misstanke föreligger om att bilarna tillhör tjuvfiskare. Polisen har informerats om problematiken.

Vaktbolag har nu anlitats för regelbunden kontroll på anläggningen.


Om fettavskiljare
Här hittar du en informationsfolder som anger vilka krav som ställs på framför allt verksamhetsutövare när det gäller hantering av fett.


Lägg till nyhet >>