AKTUELLT

Pågående arbeten

 

 

Akut vattenläcka på Dykens väg, Hässleholm
2018-12-14 kl. 15:10

En akut vattenläcka på Dykensväg i Hässleholm gör att vi inom kort måste stänga av vattnet till fastigheter utmed Dykens väg.

Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda.

Efter utfört arbete kan vattnet vara missfärgat, var försiktig med tvätt av kläder. Spola tills vattnet är klart.


Hässleholms Vatten AB flyttar till ny lokal
Måndagen den 10 december flyttar Hässleholms Vatten från Norra Kringelvägen 42 till Tippvägen 1, Hässleholm.

Den 10-12 december har vi inte möjlighet att svara i telefon och ta emot besök, eftersom teknik och telefoner behöver komma på plats.

Vid vattenläckor och andra brådskande ärenden nås vi via kommunens växel på telefon på 0451-26 70 00.


Spara på vattnet
Genom att vi hjälps åt att använda vattnet förståndigt säkerställer vi vattenförsörjningen.

För tillfället råder ingen vattenbrist i Hässleholms kommun, men vi måste tänka framåt och börja spara på vattnet redan nu för att undvika problem om torkan fortsätter. I början av sommaren har Hässleholms kommun haft ett större vattenuttag än normalt, vilket kan leda till vattenbrist framöver. Därför uppmanar vi alla att vara sparsamma med kommunalt dricksvatten, det är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi vara rädda om.

För juni månad så visar mätningar att grundvattennivåerna i stora magasin fortfarande är över normala nivåer, medan i mindre magasin är nivåerna under de normala. I Hässleholm har vi mindre magasin i våra mindre orter, vilket innebär att risken för vattenbrist är störst där. Om man är intresserad finns mer information på SGUs hemsida.

Nedan följer tips på hur du kan spara vatten.
- Undvik att vattna gräsmattan
- Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem.
- Duscha istället för att bada
- Stäng av kranen när du borstar tänderna
- Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder vattnet.
- Följ instruktionerna till reningsanläggningen på poolen så du slipper tömma och återfylla.

Bra att veta
- För varje minut kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten
- Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten, en dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
- En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
- Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt
- Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar tänderna sparar de tillsammans 100 liter vatten per dag.
- Varje person gör i snitt av med 160 liter vatten per dag.


Vatten till pool
Att fylla poolen

Det billigaste och enklaste sättet att fylla en pool är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande.

Tänk på att planera din fyllning av poolen eftersom det kan ta tid. Räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt.

Använd inte varmvatten och var sparsam med vattenanvändningen.

Hässleholms Vatten har inte några tankbilar, men man kan, mot en kostnad, beställa påfyllning av vatten via Flexilast på tel. 0451-38 46 67

Att tömma poolen

Det är inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.

Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i sjöar och vattendrag, det skadar både växt- och djurlivet.

Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör).

När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet.


Vattenkunder i Vinslöv och Tyringe
180601

Just nu är det höga utgående flöden från våra vattenverk i Vinslöv och Tyringe. Därför ber vi våra kunder att vara återhållsamma med vattenanvändningen tills orsaken till de höga flödena hittats.

Om du hör ett susande ljud från din vattenmätare, hittar en läcka eller vattenansamling eller upplever dåligt tryck hör av dig på tel. 0451-26 88 00 eller hassleholmsvatten@hassleholm.se


VA-arbete på Kärnmakaregatan
VA-renovering kommer att ske under tiden juni 2018 - december 2018 på Kärnmakaregatan.

Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat.

Se karta här.


VA-abonnenter i Tyringe
Just nu drabbas vår verksamhet av ofta återkommande driftstörningar som orsakas av att våra abonnenter i Tyringe spolar ner våtservetter, tvättservetter och hushållspapper i toaletten.

Våtservetter, tvättservetter och hushållspapper bryts inte ner, det fastnar i pumpar och annan utrustning. Det medför stora kostnader att åtgärda pumpstoppen och det medför också utsläpp av obehandlat avloppsvatten när bräddning uppstår pga att pumparna stannar i pumpstationen.

Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att komma till rätta med problemet. De onödiga kostnader som stoppen medför drabbar er som abonnenter.

Om du har frågor beträffande ovanstående når du Hässleholms Vatten på 0451-26 88 00

Här kan du se vad du inte ska spola ner i toaletten


VA-arbete på Svartmannagatan och Gjutaregatan
VA-renovering kommer att ske under tiden december 2017 - april 2018 på Svartmannagatan och Gjutaregatan.
Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma. Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat.


Ändring av VA-taxa från och med 2018-01-01
I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2014-12-15, samt efter indexreglering baserad på Konsumentprisindex, ändras VA-taxan per 2018-01-01 enligt nedan.

Nu aktuell taxerevidering är den fjärde i en åttaårig VA-taxehöjningsplan som sträcker sig fram till år 2022.

För bestämning av index jämförs KPI-värdena för juli innevarande år (323,69) med oktobervärdet för år 2009 (301,11) vilka redovisas på www.scb.se.

För brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

• Rörlig avgift för dricksvatten höjs med 25 öre/m³ till 5,64 kr/m³.
• Rörlig avgift för spillvatten höjs med 49 öre/m³ till 11,27 kr/m³.
• För både dricks- och spillvatten höjs således avgiften med 74 öre/m³ till 16,91 kr/m³.
• Fast avgift höjs med 82 kr till 1071 kr/år.
• Lägenhetsavgiften (fast avgift per bostadsenhet) höjs med 20 kr till 610 kr/år.
• Dagvattenavgift höjs med 21 kr till 268 kr/år.

För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 234 kr/år till totalt 4485,50 kr/år. För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 1883 kr/år (125,53 kr/lägenhet och år) till 44309 kr/år (2953,93 kr/lägenhet och år).

För anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning, utökad våningsyta eller utökad tomtyta) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):
• Servisavgiften höjs med 694 kr till 32250 kr.
• Förbindelsepunktsavgiften höjs med 416 kr till 19350 kr.
• Den fasta delen av tomtyteavgiften (upp till 1200 kvadratmeter) höjs med 347 kr till 16125 kr.
• Den rörliga delen av tomtyteavgiften (yta överstigande 1200 kvadratmeter) höjs med 1 kr till 27 kr per kvadratmeter.
• Lägenhetsavgiften (avgift per bostadsenhet alternativt räknat per bruttoarea för andra byggnadstyper) höjs med 393 kr till 18275 kr.

För nyanslutning av ett enbostadshus (villa) med tomtyta upp till 1200 kvm innebär ändringen av VA-taxan en höjning med 1850 kr till 86000 kr exkl moms (107500 kr inkl moms)


PM angående reningsverket
Hässleholms Vattens styrelse förtydligar nedan företagets policy angående placeringen av reningsverket.

Reningsverket i Hässleholm ligger idag utanför detaljplanelagt område. Det finns emellertid ett planuppdrag sedan 2013 över reningsverksområdet samt ett långt framskridet framtagande av en fördjupad översiktsplan. Därutöver finns flera beröringspunkter med andra planer så det är av betydelse att ta höjd för en framtida utveckling av reningsverket. Frågeställningar som vilka behov reningsverket har i det längre perspektivet avseende skyddsavstånd, strängare villkor, kapacitet, tillstånd och ökad befolkningsmängd bör beaktas redan idag. Hässleholms Vattens syfte med denna skrift är att säkra framtida utveckling av Hässleholms Stad genom att skydda all framtida avloppsvattenrening på befintlig plats vid Hästbackens reningsverk.
Läs hela uttalandet


Upphandling av processkemikalier
Hässleholms Vatten upphandlar nu för perioden 2018-21 järnklorid, aluminiumklorid och natriumhydroxid för processändamål. Upphandlingen sker via Kommers där anbudshandlingar kan hämtas. Sista dag för inlämning av anbud är 2018-02-09.


Tågdepå i Kärråkra
Hässleholms Vatten påbörjar en entreprenad med Älmby Entreprenad AB som avser VA-anslutning av blivande tågdepå i Kärråkra. Området som berörs är från Bågvägen till depån och vidare via Kärråkravägen, Norra Kringelvägen till Vankivavägen. Sammanlagt är det 1820 m VA-ledningar. Karta!

Arbetet samordnas med andra ledningsdragande verk.

Arbetet kommer att pågå från den 10 oktober 2017 fram till den 1 februari 2018.


VA-arbete i Lommarp
Hässleholms Vatten kommer påbörja arbetet med att sätta pumpbrunnarna på plats och gräva ner ledningar i början på september 2017. Arbetet beräknas ta ca två månader.
Detta kommer att orsaka en del störningar men det ska göras med så lite avbrott och inverkan det går för er fastighetsägare.

Etableringen för vår personal kommer att vara vid bron i Lommarp.

Mätare från ”Wä mät och kart” har och kommer vara ut och sätta ut placeringen av pumpstationen. Är läget inte det önskade eller om någon justering måste göras så kontakta HVAB.

När kan inkoppling ske? Tidpunkt för fakturering?
Inkoppling av din fastighet kan göras när Meddelande om förbindelsepunkt skickats ut och avgiften är erlagd, detta förväntas kunna ske i oktober/november. Meddelandet kommer att skickas till respektive fastigetsägare där det framgår på en ritning var er förbindelsepunkt är. I samband med meddelandet av förbindelsepunkten skickas även en faktura ut med 30 dagars betalningstid. När detta är reglerat är det möjligt att ta anläggningen i bruk.
Innan ni ska/kan ansluta kommer ni att få dokumentation på er anläggning med skötselanvisningar, installationsunderlag, larmindikator mm för att ni ska kunna påbörja och förbereda på er fastighet. Det är viktigt att inte koppla om ert nuvarande avlopp förrän er nya anläggning är besiktigad och klar för ibruktagande.
För installation av pump krävs behörig elektriker.

Vattenmätaren och pumpenheten beställs hos Hässleholms Vatten AB. Detta görs när er el-, vatten- och avloppsinstallation är klar för besiktning (några dagars framförhållning).
Kontakta Anette Härbst, tfn: 0451-26 82 86
E-post: anette.harbst@hassleholm.se

Till er som har beställt allmänt dricksvatten ska inkoppling till det allmänna nätet utföras av vår personal. Det vill säga, anslutningen av egen ledning på fastigheten till den allmänna dricksvattenledningen i förbindelsepunkten. Ventiler får ej öppnas av annan än Hässleholms Vattens personal.

Från det att Meddelandet om förbindelsepunkt har skickats ut har ni
9 månader på er att ansluta till anläggningen. (Det är miljökontoret som har kontrollen på att inkoppling sker i rätt tid.)

Hässleholms Vatten AB/
Emma Isacsson | Telefon: 0451-26 83 15 | E-post: emma.isacsson@hassleholm.se


Hässleholms Vatten AB bestrider företagsbotsutredning
Hässleholm Vatten AB meddelar följande erinringar och bestrider av åklagaren föreslagen företagsbot.

Bolaget har inte bedrivit otillåten miljöverksamhet på så sätt som påstås i utredningen. Bolaget har, genom tidigare VD Henrik Brink, den 16 augusti 2012 till Hässleholms kommun, Miljökontoret, lämnat in en anmälan om användning för anläggningsändamål av avfall i form av grus på fastigheten Hässleholm 89:15. Fastigheten är reningsverksområdet för Hässleholms avloppsreningsverk och redovisas i anmälan som det område inom vilket gruset skulle användas. Vad gäller syftet med användningen så har det i anmälan angetts att detta bland annat skulle användas för skyddsvall för översvämningar samt bärlager för framtida slamplatta inom reningsverksområdet.

När gruset anlände från Trafikverket så användes en mindre mängd massor till att förstärka en mindre transportväg inne på reningsverksområdet mot den s k ravinen. Övriga massor lades upp inom fastigheten, för framtida anläggningsändamål. Summa summarum har således bolaget fullgjort sin anmälningsplikt i det att man innan det att verksamheten påbörjades lämnade in en anmälan. Anmälan besvarades fyra dagar senare av Hässleholms kommun, Miljökontoret, som lämnade villkor för verksamheten. De av miljökontoret meddelande villkoren har också följts. Bolaget har således inte använt gruset på annan plats eller för annat ändamål än som framgår av anmälan.

Av vad som anförts ovan följer att bolag inte brutit mot bestämmelsen i 29 kap 4 § 1 st p. c) och har därför inte begått något brott i form av otillåten miljöverksamhet. I anledning härav bestrider bolaget att utge företagsbot.Hässleholm 2017-07-21

Liselotte Stålhandske
VD
Hässleholms Vatten AB


Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbacken
Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbackens vattentäkt

Underlag finns också att hämta här.


Årsrapporten för 2017 publicerad
Årsrapporten för 2017 är nu offentlig och kan hämtas här.


Hässleholms Vattens SMS-varningssystem
Vi skickar numera viktig information som exempelvis serviceinformation, akuta avstängningar eller otjänligt vatten i form av SMS- eller röstmeddelanden till våra kunder. Meddelande skickas i första hand till mobiler eller fasta telefoner som är registrerade på personer som bor i de fastigheter som avstängningen gäller, men ni har också möjlighet att få dem till andra telefoner som ni själva väljer att registrera in.
Mer information finns här.


SCB:s medborgarundersökning
SCBs medborgarundersökning 2016 visar att man i Hässleholms kommun är mest nöjd med vatten- och avloppshanteringen tätt följt av räddningstjänstens verksamhet. Som verksamhetsutövare gläder vi oss naturligtvis åt detta förtroende och lovar att anstränga oss ännu mer framöver.
Hela undersökningen kan ses här.Särtaxa i Ignaberga Kyrkby
Beslut om särtaxa för Ignaberga kyrkby fattades av kommunfullmäktige 2016-02-29 och har tillförts som en bilaga till vår redovisning av taxebestämmelserna. Denna bilaga kan hittas här.


Angående fiskeförbud Magle våtmark
Som framgår av uppsatta skyltar, så råder fiskeförbud i Magle våtmarks dammar. Vattnet i dammarna består av renat avloppsvatten som trots fullgod avloppsrening innehåller bakterier och möjligen andra ämnen som kan innebära hälsorisker vid förtäring. Hässleholms Vatten kan därför inte utesluta att det kan finnas risk att äta fisk från våtmarken, även om denna är tillagad.

Förutom hälsorisker så ser vi även att tjuvfiske på våtmarken för med sig andra problem såsom nedskräpning och ibland även skadegörelse.

Den senaste tiden har det förekommit tjuvfiske på Magle våtmark i större omfattning än tidigare. Personal från Hässleholms Vatten har avhyst ett antal fiskare. Brev har skickats till ägare av bilar som parkerats vid våtmarken där misstanke föreligger om att bilarna tillhör tjuvfiskare. Polisen har informerats om problematiken.

Vaktbolag har nu anlitats för regelbunden kontroll på anläggningen.


Om fettavskiljare
Här hittar du en informationsfolder som anger vilka krav som ställs på framför allt verksamhetsutövare när det gäller hantering av fett.


Lägg till nyhet >>