AKTUELLT

Pågående arbeten

 

 

Världstoalettdagen 19 november 2019

Den 19 november varje år är det världstoalettdagen. Dagen är en officiell FN-dag och instiftades av World Toilet Organization 2001.

Det man vill uppmärksamma är den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

Läs gärna mer på WaterAid.org


Ventilbyte på Svedjemarksgatan i Hässleholm
2019-11-18 kl. 10:40

På grund av ett ventilbyte kommer det idag att förekomma störningar i vattenleveransen på Svedjemarksgatan i Hässleholm. Arbetet påbörjas 13:00. Tappa upp vatten!

Efter utfört arbete kan viss grumlighet förekomma. Spola tills vattnet är klart.


Spolning av vattenledningsnätet i Bjärnum
2019-11-18 kl. 10:15

Spolning av vattenledningsnätet kommer att utföras i Bjärnum den 18 till den 22 november. Spolningen utförs mellan klockan 22:00 och 05:00.

Efter avslutad spolning ber vi er att spola i kallvattenkranarna tills vattnet är klart. Eftersom störningar i vattenkvalitén kan uppstå kort tid efter genomförd spolning iakttas försiktighet vid användandet av tvättmaskiner och dylikt.


VA-renovering på Långkroksvägen/Ringgårdsvägen
VA-renovering kommer att ske etappvis under vecka 44 – vecka 51, med start på Långkroksvägen och därefter Ringgårdsvägen.

Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet.
Kortare störningar i framkomligheten kan förekomma.

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder.

Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.

Produktionschef: Lars Lennartsson, tel. 0709-81 82 56

Se karta här.


VA-abonnenter i Farstorp
Under sommaren och hösten 2019 har vår verksamhet drabbats av ofta förekommande driftsstörningar som förorsakats av att någon eller några av våra abonnenter i Farstorp har spolat ner stora mängder våtservetter och fett i avloppet.

Det medför stora kostnader att åtgärda pumpstopp, dessa onödiga kostnader drabbar dig som abonnent. Det kan dessutom medföra utsläpp av obehandlat avloppsvatten om bräddning uppstår på grund av att pumpar stannar i pumpstationen.

Så tänk innan du spolar. Att spola rätt är lätt - endast bajs, kiss och toalettpapper hör hemma i toalettstolen.


VA-renovering på Källarbacksvägen/Ljungdalavägen
VA-renovering kommer att ske etappvis under tiden vecka 32 – vecka 44 2019, med start på Källarbacksvägen och därefter Ljungdalavägen

Trafik till boende skall beredas framkomlighet inom arbetsområdet. Störningar i framkomligheten till tomter kan förekomma.

Under arbetet kommer vattenleveransen att avbrytas under kortare stunder. Vattnet kan tidvis vara missfärgat, spola tills vattnet är klart.

Produktionschef: Lars Lennartsson, tel. 0709-81 82 56

Se karta här.


Information till VA-abonnenter i Hörja
Under våren 2019 har vår verksamhet drabbats av ofta förekommande driftsstörningar som förorsakats av att någon eller några av våra abonnenter i Hörja har spolat ner våtservetter i avloppet.

Det medför stora kostnader att åtgärda pumpstopp, dessa onödiga kostnader drabbar dig som abonnent. Det kan dessutom medföra utsläpp av obehandlat avloppsvatten om bräddning uppstår på grund av att pumpar stannar i pumpstationen.

Så tänk innan du spolar. Att spola rätt är lätt - endast bajs, kiss och toalettpapper hör hemma i toalettstolen. Se här


Tips på hur du sparar på vattnet
Genom att vi hjälps åt att använda vattnet förståndigt säkerställer vi vattenförsörjningen.

För tillfället råder ingen vattenbrist i Hässleholms kommun, men vi måste tänka framåt och börja spara på vattnet redan nu för att undvika framtida problem. Därför uppmanar vi alla att vara sparsamma med kommunalt dricksvatten, det är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi vara rädda om.


Nedan följer tips på hur du kan spara vatten.

- Undvik att vattna gräsmattan
- Samla regnvatten i en tunna och använd till trädgårdsbevattning, vattna tidig morgon eller sen kväll.
- Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem.
- Duscha istället för att bada
- Stäng av kranen när du borstar tänderna
- Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder vattnet.
- Följ instruktionerna till reningsanläggningen på poolen så du slipper tömma och återfylla.
- Laga onödiga läckor, till exempel droppande kranar eller en rinnande toalett.

Bra att veta

- Varje person gör i snitt av med 160 liter vatten per dag.
- För varje minut kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten
- Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten, en dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
- En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
- Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt
- Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar tänderna sparar de tillsammans 100 liter vatten per dag.


Vatten till pool
Att fylla poolen


Det billigaste och enklaste sättet att fylla en pool är med hjälp av en trädgårdsslang eller liknande.

Tänk på att planera din fyllning av poolen eftersom det kan ta tid. Räkna med att en trädgårdsslang ger cirka två kubikmeter vatten per timme, beroende av hur många i närheten som använder vattnet samtidigt.

Använd inte varmvatten och var sparsam med vattenanvändningen.

Hässleholms Vatten har inte några tankbilar, men man kan, mot en kostnad, beställa påfyllning av vatten via Flexilast på tel. 0451-38 46 67

Att tömma poolen

Det är inte tillåtet att släppa ut poolvatten i spillvattnet (avloppet). Du får alltså inte leda vattnet från poolen in till en golvbrunn i fastigheten, wc, kök, gatubrunn eller motsvarande.

Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i sjöar och vattendrag, det skadar både växt- och djurlivet.

Om du har använt klor i poolen så måste det försvinna innan tömning. Låt poolen stå i ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med avsedd kemikalie (finns i butiker för pooltillbehör).

När kloret är borta, släpp ut vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så att det hinner sjunka undan. Tänk på att se till att grannar inte störs av vattnet.


Information till VA-abonnenter i Röke och Äljalt
Under våren 2019 har vår verksamhet drabbats av ofta förekommande driftsstörningar som förorsakats av att någon eller några av våra abonnenter i Röke och/eller Äljalt har spolat ner våtservetter i avloppet.

Det medför stora kostnader att åtgärda pumpstopp. Det kan dessutom medföra utsläpp av obehandlat avloppsvatten i Rökeån om bräddning uppstår på grund av att pumpar stannar i pumpstationen.

Så tänk innan du spolar. Att spola rätt är lätt - endast bajs, kiss och toalettpapper hör hemma i toalettstolen. Se här


Säg hej till Kivra - din digitala brevlåda!
Vi på Hässleholms Vatten AB vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot (och betala) dina fakturor från oss digitalt, därför har vi anslutit oss till Kivra.

För att titta på en kort informationsfilm om Kivra, tryck här

Om du har frågor om Kivra, ring oss på 0451-26 88 00 eller skicka ett mail till hassleholmsvatten@hassleholm.se


Hässleholms Vattens årsredovisning för 2018
Årsredovisningen för 2018 kan hämtas här.


För dig som leverantör: Ny lag kräver elektroniska fakturor
Från den 1 april 2019 måste alla inköp som görs av Hässleholms Vatten AB faktureras med elektronisk faktura. PDF är inte ett godkänt format.

Hur fakturerar jag?

För er som redan idag kan e-fakturera, tar Hässleholms Vatten AB emot e-fakturor, i SVE-faktura-format eller PEPPOL via operatören Invoice Portal

För mer information, läs mer här eller kontakta Sara Pedersen på tel. 0451-26 82 87


Ändring av VA-taxa från och med 2019-01-01
I enlighet med beslut i Kommunfullmäktige 2014-12-15, samt efter indexreglering baserad på Konsumentprisindex, ändras VA-taxan per 2019-01-01 enligt nedan.

Nu aktuell taxerevidering är den femte i en åttaårig VA-taxehöjningsplan som sträcker sig fram till år 2022.

För bestämning av index jämförs KPI-värdena för juli innevarande år (330,33) med oktobervärdet för år 2009 (301,11) vilka redovisas på www.scb.se.

För brukningsavgiften (periodiskt återkommande avgifter) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):
• Rörlig avgift för dricksvatten höjs med 21 öre/m³ till 5,85 kr/m³.
• Rörlig avgift för spillvatten höjs med 44 öre/m³ till 11,71 kr/m³.
• För både dricks- och spillvatten höjs således avgiften med 65 öre/m³ till 17,56 kr/m³.
• Fast avgift höjs med 62 kr till 1133 kr/år.
• Lägenhetsavgiften (fast avgift per bostadsenhet) höjs med 18 kr till 628 kr/år.
• Dagvattenavgift höjs med 15 kr till 283 kr/år.

För ett enbostadshus (villa) med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter/år (typhus A) innebär taxeändringen en höjning med 192,50 kr/år till totalt 4678 kr/år. För ett flerbostadshus med 15 st lägenheter och med en total vattenförbrukning på 2000 kubikmeter/år (typhus B) innebär ändringen en höjning med 1647 kr/år (109,80 kr/lägenhet och år) till 45956 kr/år (3063,73 kr/lägenhet och år).

För anläggningsavgiften (engångsavgift vid nyanslutning, utökad våningsyta eller utökad tomtyta) innebär ändringen följande (samtliga belopp exklusive moms):

• Servisavgiften höjs med 661 kr till 32911 kr.
• Förbindelsepunktsavgiften höjs med 397 kr till 19747 kr.
• Den fasta delen av tomtyteavgiften (upp till 1200 kvadratmeter) höjs med 331 kr till 16456 kr.
• Den rörliga delen av tomtyteavgiften (yta överstigande 1200 kvadratmeter) höjs inte, utan kvarstår med 27 kr per kvadratmeter.
• Lägenhetsavgiften (avgift per bostadsenhet alternativt räknat per bruttoarea för andra byggnadstyper) höjs med 375 kr till 18650 kr.

För nyanslutning av ett enbostadshus (villa) med tomtyta upp till 1200 kvm innebär ändringen av VA-taxan en höjning med 1764 kr till 87764 kr exkl moms (109705 kr inkl moms)


PM angående reningsverket
Hässleholms Vattens styrelse förtydligar nedan företagets policy angående placeringen av reningsverket.

Reningsverket i Hässleholm ligger idag utanför detaljplanelagt område. Det finns emellertid ett planuppdrag sedan 2013 över reningsverksområdet samt ett långt framskridet framtagande av en fördjupad översiktsplan. Därutöver finns flera beröringspunkter med andra planer så det är av betydelse att ta höjd för en framtida utveckling av reningsverket. Frågeställningar som vilka behov reningsverket har i det längre perspektivet avseende skyddsavstånd, strängare villkor, kapacitet, tillstånd och ökad befolkningsmängd bör beaktas redan idag. Hässleholms Vattens syfte med denna skrift är att säkra framtida utveckling av Hässleholms Stad genom att skydda all framtida avloppsvattenrening på befintlig plats vid Hästbackens reningsverk.
Läs hela uttalandet


Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbacken
Förslag till nytt vattenskyddsområde för Galgbackens vattentäkt

Underlag finns också att hämta här.


Hässleholms Vattens SMS-varningssystem
Vi skickar numera viktig information som exempelvis serviceinformation, akuta avstängningar eller otjänligt vatten i form av SMS- eller röstmeddelanden till våra kunder. Meddelande skickas i första hand till mobiler eller fasta telefoner som är registrerade på personer som bor i de fastigheter som avstängningen gäller, men ni har också möjlighet att få dem till andra telefoner som ni själva väljer att registrera in.
Mer information finns här.


Angående fiskeförbud Magle våtmark
Som framgår av uppsatta skyltar, så råder fiskeförbud i Magle våtmarks dammar. Vattnet i dammarna består av renat avloppsvatten som trots fullgod avloppsrening innehåller bakterier och möjligen andra ämnen som kan innebära hälsorisker vid förtäring. Hässleholms Vatten kan därför inte utesluta att det kan finnas risk att äta fisk från våtmarken, även om denna är tillagad.

Förutom hälsorisker så ser vi även att tjuvfiske på våtmarken för med sig andra problem såsom nedskräpning och ibland även skadegörelse.

Den senaste tiden har det förekommit tjuvfiske på Magle våtmark i större omfattning än tidigare. Personal från Hässleholms Vatten har avhyst ett antal fiskare. Brev har skickats till ägare av bilar som parkerats vid våtmarken där misstanke föreligger om att bilarna tillhör tjuvfiskare. Polisen har informerats om problematiken.

Vaktbolag har nu anlitats för regelbunden kontroll på anläggningen.


Om fettavskiljare
Här hittar du en informationsfolder som anger vilka krav som ställs på framför allt verksamhetsutövare när det gäller hantering av fett.


Lägg till nyhet >>